Dotacja na likwidację azbestu

Przyjęty przez Radę Miejską w 2010 r. „Program usuwania azbestu na terenie Legnicy”, z sukcesem realizowany w latach 2011 i 2012, doczekał się kontynuacji. Oto bowiem władzom Legnicy udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Przyznana Legnicy dotacja w wysokości ok. 20 tys. zł przewiduje wspieranie zadań w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest jeszcze w tym roku oraz w kolejnym – 2015. W myśl złożonego wniosku, za uzyskane środki planuje się usunąć w Legnicy ok. 30 ton azbestu.
 azbestowydach
W latach 2011-2012 w ramach Programu udało się unieszkodliwić ponad 13 ton tej niebezpiecznej substancji z nieruchomości gminnych i należących do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. Jednak sporządzona inwentaryzacja wykazała obecność w mieście 382,5 tony azbestu, przy czym właścicielami 90% obiektów, w których występują materiały azbestowe, są osoby fizyczne. W tym i przyszłym roku również one będą mogły być beneficjentami gminnego dofinansowania.
 
Dotacja będzie przeznaczona na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu. Na realizację tych prac można uzyskać wsparcie z WFOŚiGW we Wrocławiu (do 680 zł za tonę), zaś pozostałą kwotę – z budżetu miasta Legnicy. Dopłaty nie mogą być wykorzystane na nowe pokrycia dachowe czy elewacje. Wykonawca prac zostanie wyłoniony w konkursie ofert.
 
Aby otrzymać wsparcie, niezbędne będzie złożenie wniosku. Informacja dotycząca naboru w tym zakresie zostanie podana w późniejszym czasie.
 
Na podstawie: www.portal.legnica.eu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu