na rozbudowę i modernizację stacji segregacji

Dofinansowanie na rozbudowę i modernizację stacji segregacji

Urząd Miasta Bydgoszczy (UM) poinformował, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przyznał dofinansowanie na rozbudowę i modernizację Stacji Segregacji Odpadów ProNatury.

Jak podaje magistrat, bydgoska spółka eksploatująca m.in. spalarnię odpadów, ma otrzymać od Funduszu maksymalną kwotę, o którą wnioskowała, czyli ponad 41 mln zł. Bydgoski magistrat dodaje, że dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii segregacja odpadów będzie efektywniejsza i bardziej higieniczna.

NFOŚiGW przyznał dofinansowanie na rozbudowę i modernizację stacji segregacji w Bydgoszczy

Według UM, realizacja projektu ma się przyczynić do znaczącego podniesienia efektywności instalacji służącej do odzysku surowców wtórnych. Ma także sprawić, że sortowanie w mniejszym stopniu będzie wymagało kontaktu pracowników z odpadami.

Modernizacja ma zwiększyć szanse na osiągnięcie przez Bydgoszcz wymaganych poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych w 2022 r. i latach następnych. Jednocześnie zwiększenie odzysku zredukuje ilość odpadów kierowanych do spalarni – dodaje UM.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został złożony do NFOŚiGW w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. Po zakończeniu rozpatrywania Wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, w 2021 r. rozpoczęcie budowy wraz z montażem urządzeń, a w 2022 r. rozruchy mechaniczne i technologiczne – tak harmonogram realizacji przedsięwzięcia przedstawia bydgoski magistrat.

Zmodernizowana linia sortownicza składać się będzie m.in. z zespolonej kabiny doczyszczania poszczególnych frakcji wydzielonych odpadów, 17 separatorów optopneumatycznych, dwóch separatorów metali nieżelaznych, dwóch separatorów metali żelaznych, dwóch separatorów balistycznych, sita kaskadowego 160 mm, sita kaskadowego 40/80 mm i sita bębnowego o średnicy oczek 160-340 mm.

Zakres rozbudowy i modernizacji stacji segregacji

Bydgoski magistrat wymienia także obiekty (elementy), które mają wejść w skład zmodernizowanej linii sortowniczej.

Pierwszym z nich jest hala sortowni odpadów selektywnie zebranych – o powierzchni ok. 5760 m2, w konstrukcji stalowej lub żelbetowo-stalowej. Hala posiadać będzie bramy wjazdowe i wyjazdowe i zostanie podzielona na części, które będą pełniły różne funkcje. Pierwsza z nich będzie zasobnią na odpady, do tymczasowego magazynowania i podawania odpadów. W drugiej części zostanie zlokalizowana linia do sortowania odpadów (instalacja do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych). W hali swoje miejsce znajda również tymczasowy magazyn oraz boksy odbioru surowców wtórnych i balastu, a także część socjalna.

Drugim elementem, który zostanie zrealizowany w ramach dofinansowanego projektu będą boksy magazynowe. Posłużą one do magazynowania zarówno odpadów selektywnie zebranych, dowożonych do przetwarzania, jak i poszczególnych frakcji odpadów wysegregowanych już w hali sortowni. Powierzchnia boksów wyniesie ok. 1400 m2. Będą one zadaszone i ze szczelną posadzką. Warto zaznaczyć, że wody opadowe ujmowane z dachu odprowadzane będą do projektowanego zbiornika ppoż.

Kolejny element realizacji inwestycji stanowić będą place i drogi manewrowe. Będą one liczyły ok. 10750 m2 powierzchni z nawierzchnią z betonu lub asfaltobetonu, będą skanalizowane, a ujmowane ścieki opadowe za pomocą kanalizacji deszczowej trafią do zbiornika ppoż.

Dofinansowanie na rozbudowę i modernizację stacji segregacji by dostosować instalację

Jak podaje UM, modernizacja i rozbudowa dostosuje instalację do zmieniających się przepisów oraz technologię do nowych strumieni odpadów, w tym większej ilości odpadów z selektywnej zbiórki (frakcja „metale i tworzywa sztuczne”), a także pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym ograniczy uciążliwości zapachowe związane z funkcjonowaniem obiektu.

Wartość całkowita inwestycji wynosi ponad 61,3 mln zł.

Na podstawie www.bydgoszcz.pl

fot. UM Bydgoszczy

partner portalu

reklama

reklama

reklama