Aktualizacja przepisów dotyczących baterii

Dla proekologicznego transportu, czystej energii i neutralności klimatycznej – aktualizacja przepisów dotyczących baterii

Przez Komisję Europejską (KE) zaproponowana została aktualizacja przepisów dotyczących baterii. Komisja zaznacza, że tym samym angażuje się w realizację inicjatywy będącej pierwszym spośród działań zapowiedzianych w planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Według KE, baterie, które są bardziej zrównoważone w całym cyklu ich życia, mają kluczowe znaczenie dla realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i zawartej w nim strategii „zero zanieczyszczeń”. Komisja dodaje, że stosowanie takich baterii sprzyja konkurencyjnemu zrównoważonemu rozwojowi. Są one również niezbędne dla proekologicznego transportu, czystej energii i neutralności klimatycznej do 2050 r. Wniosek KE dotyczy kwestii społecznych, gospodarczych i środowiskowych związanych ze wszystkimi rodzajami baterii.

Czysta energia jest kluczowym punktem Europejskiego Zielonego Ładu, ale nasza coraz większa zależność od baterii, na przykład w transporcie, nie powinna wyrządzać szkód w środowisku. Nowe rozporządzenie w sprawie baterii przyczyni się do zmniejszenia wpływu na środowisko i społeczeństwo wszystkich baterii w całym cyklu ich życia. Dzisiejszy wniosek umożliwia UE zwiększenie wykorzystania i produkcji baterii w bezpieczny, zgodny z zasadami obiegu zamkniętego i zdrowy sposób – powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu.

Dlaczego potrzebna jest aktualizacja przepisów dotyczących baterii?

Od 2006 r. gospodarka bateriami i zużytymi bateriami są regulowane na szczeblu UE na mocy dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Aktualizacja tych ram prawnych jest konieczna ze względu na zmianę warunków społeczno-ekonomicznych, zmiany na rynkach i zmiany w wykorzystaniu baterii oraz rozwój technologiczny – przekonuje KE.

Komisja zaznacza też, że popyt na baterie szybko rośnie i wskazuje, że przewiduje się, iż do 2030 r. wzrośnie on czternastokrotnie. Wynika to głównie ze wzrostu użycia transportu elektrycznego, co sprawia, że rynek ten staje się coraz bardziej strategiczny na poziomie globalnym. Taki gwałtowny wzrost popytu na baterie na świecie doprowadzi do równoważnego wzrostu popytu na surowce, a to oznacza, że konieczne będzie zminimalizowanie ich wpływu na środowisko.

Aktualizacja przepisów dotyczących baterii – muszą się one nadawać do ponownego użycia i recyklingu

Baterie wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej (UE) powinny być bardziej zrównoważone, wysoce wydajne i bezpieczne przez cały cykl ich życia. Chodzi tu więc o baterie produkowane przy możliwie najmniejszym wpływie na środowisko, z wykorzystaniem materiałów uzyskanych przy pełnym poszanowaniu praw człowieka oraz norm społecznych i ekologicznych. Baterie muszą być długotrwałe i bezpieczne, a po zakończeniu ich cyklu życia należy je ponownie wykorzystać, przetworzyć lub poddać recyklingowi, zapewniając w ten sposób ponowne wprowadzenie cennych materiałów do gospodarki – podkreśla KE.

Komisja przedstawia nowe ramy regulacyjne dotyczące baterii, dostosowane do przyszłych wyzwań. W ten sposób możliwe jest zagwarantowanie, że na rynek UE będą trafiały tylko najbardziej ekologiczne, najwydajniejsze i najbezpieczniejsze baterie. Ambitne ramy dotyczące przejrzystego i etycznego pozyskiwania surowców, śladu węglowego baterii i recyklingu stanowią zasadniczy krok ku osiągnięciu otwartej strategicznej autonomii w tym krytycznym sektorze i dla przyspieszenia prac w ramach europejskiego sojuszu na rzecz baterii – powiedział Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne.

Aktualizacja przepisów dotyczących baterii – promowanie konkurencyjnego zrównoważonego rozwoju w Europie

Komisja proponuje obowiązkowe wymogi dla wszystkich baterii (tj. przemysłowych, przenośnych, akumulatorów samochodowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych) wprowadzanych na rynek UE, a przyjęte założenia mają zasadnicze znaczenie dla bardziej zrównoważonego rozwoju i konkurencyjnego przemysłu baterii w Europie i na całym świecie. Do założeń tych należą: stosowanie materiałów pozyskanych w sposób odpowiedzialny i o ograniczonym użyciu substancji niebezpiecznych, określona minimalna zawartość materiałów pochodzących z recyklingu, ślad węglowy, wydajność i trwałość oraz etykietowanie, a także realizacja celów dotyczących zbierania i recyklingu.

Odpowiadając na potrzeby szybko rozwijającego się rynku, zapewnienie pewności prawa przyczyni się dodatkowo do uruchomienia inwestycji na dużą skalę i zwiększenia zdolności produkcyjnych w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych baterii w Europie i poza nią – dodaje KE.

Ten innowacyjny wniosek UE w sprawie zrównoważonych baterii jest pierwszym silnym impulsem dla gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach naszego nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Baterie odgrywają strategiczną rolę w kluczowych sektorach naszej gospodarki i naszego społeczeństwa, takich jak mobilność, magazynowanie energii i komunikacja. Ten zorientowany na przyszłość zestaw narzędzi legislacyjnych przyczyni się do poprawy zrównoważonego charakteru baterii na każdym etapie ich cyklu życia. Baterie zawierają wiele cennych materiałów i chcemy zadbać o to, by nie dochodziło ich utraty. Zrównoważony charakter baterii musi rozwijać się wraz z ich rosnącą liczbą na rynku UE – powiedział Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Aktualizacja przepisów dotyczących baterii to minimalizacja wpływu baterii na środowisko

Środki zaproponowane przez KE mają ułatwić osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., a lepsze i bardziej wydajne baterie będą miały kluczowe znaczenie w elektryfikacji transportu drogowego, która znacznie zmniejszy emisje i zwiększy zarówno upowszechnienie pojazdów elektrycznych, jak i udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w koszyku energetycznym UE.

Za pomocą swojego wniosku KE dąży również do pobudzenia GOZ w łańcuchach wartości baterii, a także do promowania bardziej efektywnego wykorzystania zasobów w celu zminimalizowania wpływu baterii na środowisko. Od 1 lipca 2024 r. do obrotu będzie można wprowadzać wyłącznie przemysłowe baterie wielokrotnego ładowania oraz akumulatory pojazdów elektrycznych, dla których sporządzono deklarację śladu węglowego.

Aby zamknąć obieg i utrzymać cenne materiały wykorzystywane w bateriach tak długo, jak to możliwe w gospodarce europejskiej, KE proponuje ustanowienie nowych wymogów i celów dotyczących zawartości materiałów pochodzących z recyklingu oraz zbierania, przetwarzania i recyklingu baterii po wycofaniu ich z eksploatacji. Zagwarantowałoby to, że baterie przemysłowe, akumulatory samochodowe i akumulatory pojazdów elektrycznych pozostaną przydatne dla gospodarki nawet po upływie ich okresu użytkowania.

Aktualizacja przepisów dotyczących baterii – wzrost wskaźnika zbierania

Aby znacznie poprawić zbieranie i recykling baterii przenośnych, wskaźnik zbierania baterii powinien wzrosnąć z obecnego poziomu 45% do 65% w 2025 r., a w 2030 r. do 70%. Dzięki temu materiały stosowane do produkcji baterii, z których Europejczycy korzystają w domu, pozostaną przydatne dla gospodarki. W przypadku innych baterii (baterii przemysłowych, akumulatorów samochodowych lub akumulatorów pojazdów elektrycznych) wskaźnik ten musi wynosić 100% – podkreśla KE. Wszystkie zebrane baterie muszą zostać poddane recyklingowi. Należy także osiągnąć wysoki poziom odzysku, w szczególności cennych materiałów, takich jak kobalt, lit, nikiel i ołów.

Proponowane przez KE rozporządzenie określa ramy, które mają ułatwić ponowne wykorzystanie akumulatorów z pojazdów elektrycznych, np. jako stacjonarne systemy magazynowania energii lub po włączeniu do sieci elektroenergetycznej jako źródła energii.

Wykorzystanie nowych technologii informatycznych, w szczególności paszportu akumulatorów i połączonej przestrzeni danych, będzie miało kluczowe znaczenie dla bezpiecznej wymiany danych, zwiększenia przejrzystości rynku baterii i identyfikowalności dużych baterii w całym cyklu ich życia. Umożliwi to producentom opracowywanie innowacyjnych produktów i usług w ramach dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej.

Aktualizacja przepisów dotyczących baterii i promocja zielonej trabsformacji

Dzięki nowym normom KE będzie również promować na całym świecie zieloną transformację i opracuje plan działania dla dalszych inicjatyw w ramach polityki zrównoważonych produktów.

– Europa musi zwiększyć swój strategiczny potencjał w zakresie nowych i prorozwojowych technologii, takich jak baterie, które mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności przemysłu i realizacji naszych ambicji ekologicznych. Dzięki inwestycjom i odpowiednim zachętom politycznym – w tym dzisiejszemu wnioskowi dotyczącemu nowych ram regulacyjnych – pomagamy w ustanowieniu pełnego łańcucha wartości baterii w UE: od surowców i chemikaliów, poprzez elektromobilność, aż po recykling – dodał Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozofera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny