odpadów niebezpiecznych

Częstochowa pozyskała dotację na usunięcie i utylizację odpadów niebezpiecznych

Częstochowa pozyskała dotację na usunięcie i utylizację odpadów niebezpiecznych bezprawnie zdeponowanych w prywatnych magazynach przy ul. Filomatów. Dzięki temu w tym roku ma rozpocząć się proces ich wywożenia – podał Urząd Miasta Częstochowy (UM).

Magistrat zaznaczy, że ponieważ, w postępowaniu karnym (prokuratorskim i sądowym), nie ustalono jednoznacznie wszystkich osób odpowiedzialnych za tzw. porzucenie odpadów we wskazanej lokalizacji, to w postępowaniu administracyjnym przed organami odwoławczymi decyzja Prezydenta Miasta, nakładająca obowiązek solidarnego usunięcia odpadów na ich posiadaczy, została uchylona do ponownego rozpoznania. Jednocześnie, zgodnie z art. 26a ustawy o odpadach, samorząd został zobowiązany do zastępczego usunięcia tych odpadów. Ma to poprzedzić przeprowadzenie stosownych procedur i zapewnienie montażu finansowego realizacji tego zadania.

Usunięcie i utylizację odpadów niebezpiecznych wesprze dotacja z NFOŚiGW

Biorąc pod uwagę koszt wywiezienia i utylizacji odpadów – szacowany na 68 mln zł – niezbędne było uzyskanie dofinansowania zewnętrznego – podkreśla UM. W przeciwnym razie całkowite koszty zadania, którego realizację przerzucono na samorząd, obciążyłyby dodatkowo budżet miasta. Tym samym skutki finansowe tego działania spadłyby na społeczność miasta Częstochowy. Tymczasem winę za bezprawne składowanie odpadów w mieście (oraz na terenie innych gmin) ponoszą grupy, których przestępczej działalności nie były w stanie skutecznie przeciwdziałać w swoim czasie służby państwowe – podkreślił UM.

Na początku września 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił długo oczekiwany program – zaznaczył magistrat. Program ten wspiera usuwanie, m.in. przez samorządy, porzuconych odpadów. Częstochowa niezwłocznie złożyła do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego nr 2.7. Nosi on tytuł „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi – usuwanie porzuconych odpadów”.

Miasto wnioskowało o maksymalne dofinansowanie w wysokości ponad 25 mln zł, co stanowi 40% przewidywanych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Złożony wniosek przeszedł pozytywnie procedurę opiniowania merytorycznego oraz został zatwierdzony przez Kolegium NFOŚiGW do otrzymania dotacji. Umowa w tej sprawie została właśnie podpisana – podał UM.

Dodatkowo miasto aplikuje o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Chodzi o wsparcie w wysokości do 15% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania (o co można ubiegać się w przypadku uzyskania dotacji z NFOŚiGW).

Usunięcie odpadów zaplanowane na okres czterech lat

Otrzymana dotacja (lub dotacje) nie zapewnia niestety w całości pokrycia kosztów realizacji zadania. Według UM, do eskalacji zjawiska przywożenia i podrzucania odpadów niebezpiecznych doprowadził brak skutecznych działań ze strony organów państwa. Magistrat zaznacza, że brak kompleksowego finansowania tego zadania z budżetu centralnego skutkuje tym, iż to mieszkańcy Częstochowy poniosą część kosztów usuwania odpadów zmagazynowanych przez mafię śmieciową. Jednak konsekwentne działania miasta, których prawidłowość – jak podaje UM – potwierdziła m.in. kontrola NIK, doprowadziły ostatecznie do zmniejszenia obciążeń finansowych miasta z tego tytułu i uzyskania szansy na kolejne dotacje.

Proces wywozu odpadów ma rozpocząć się w bieżącym roku. Poprzedzi je rozstrzygnięcie postępowania, w którym wyłoniony zostanie podmiot mający możliwości techniczne i organizacyjne do realizacji tej operacji. Ze względu na ilość odpadów, możliwości techniczne instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i środowisku, proces usuwania odpadów został zaplanowany na cztery kolejne lata.

Na podstawie www.czestochowa.pl

fot. UM Częstochowy

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu