Czas na nowe zezwolenia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przypomina, iż – zgodnie z art. 232 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 23 stycznia 2015 r. tracą ważność wydane przezeń decyzje w zakresie zezwoleń na zbieranie odpadów, ich odzysk i unieszkodliwianie oraz wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
 
W związku z powyższym do tego dnia posiadacze odpadów są zobowiązani uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów – zgodnie z wymaganiami Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do tego wymogu, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa – bez wymaganego zezwolenia.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny