Czas na drugie czytanie

Wykreślenie obowiązku zorganizowania przez gminy selektywnego zbierania popiołu z palenisk domowych, doprecyzowanie kwestii dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dopuszczenie przeznaczania środków z wpływów z tych opłat na edukację ekologiczną, usuwanie „dzikich wysypisk” i opróżnianie koszy ulicznych, a także rozdzielenie przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – to tylko niektóre zmiany przyjęte przez sejmowe Komisje Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego w projektach ustaw: o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 2377), a także o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 2404).
 
Wśród innych modyfikacji posłowie obu Komisji zgodzili się na uwzględnienie również innych postulatów samorządów, m.in. doprecyzowanie przepisów dotyczących punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wprowadzenie możliwości objęcia systemem zorganizowanym przez gminę tylko niektórych rodzajów nieruchomości niezamieszkanych, czy wskazanie, że opłata za gospodarowanie odpadami nie podlega zaokrąglaniu. Ponadto akceptację członków Komisji zyskały propozycje obowiązkowego opiniowania przez powiatowego inspektora sanitarnego częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w ramach usług świadczonych przez gminę, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, a także wskazywanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych.
 
Projektowane zmiany uwzględniają też wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ustalenia kryteriów zwolnień z całości lub części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – gmina może wprowadzić zwolnienia z całości lub z części opłaty ze względu na kryterium dochodowe.
 
Projekty – po akceptacji posłów w Komisjach – zostały skierowane do drugiego czytania.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu