co zazwyczaj bada WIOŚ

Co zazwyczaj bada WIOŚ przy kontroli zakładu przetwarzającego odpady?

Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska (WIOŚ) przeprowadza kontrolę zakładów przetwarzających odpady przy wydawaniu nowego zezwolenia odpadowego oraz w przypadku istotnej jego zmiany. Wydanie przez WIOŚ negatywnej opinii o zakładzie co do zasady uniemożliwia uzyskanie zezwolenia lub jego zmianę. Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie się do tej kontroli i świadomość tego, co zazwyczaj bada WIOŚ.

W przypadku skarg na działalność danego podmiotu nierzadkie są również niezapowiedziane kontrole interwencyjne, w następstwie których – w przypadku stwierdzenia określonych nieprawidłowości – często dochodzi do wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

Magazynowanie odpadów – co zazwyczaj bada WIOŚ?

Do kontroli w tym obszarze można się w pewnym zakresie przygotować, jeśli tylko podmiot zna termin kontroli WIOŚ-u. Co zazwyczaj interesuje inspektorów?

 1. Odpowiednie oznaczenie magazynowanych odpadów – obejmuje to w szczególności tabliczki z kodami odpadów, prawidłowe selektywne gromadzenie odpadów, etykiety dla odpadów niebezpiecznych (ze wskazaniem kodu odpadów, wytwórcy, każdego następnego posiadacza, okresu magazynowania).
 2. Objęcie monitoringiem wizyjnym wszystkich miejsc magazynowania odpadów – wszystkie miejsca magazynowania odpadów powinny być dobrze widoczne na podglądzie w kamerze.
 3. Przekazanie WIOŚ-owi danych logowania do monitoringu, zgodnie z wymogiem przewidzianym w art. 25 ust. 6h ustawy o odpadach.
 4. Spełnianie warunków Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (DzU poz. 1742).
 5. Spełnianie szczegółowych wymogów magazynowania odpadów, przewidzianych w konkretnym zezwoleniu (każde zezwolenie zawiera mniej lub bardziej szczegółowe warunki w tym zakresie). W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące zapisy zamieszczone w zezwoleniu:
 • określenie miejsca magazynowania odpadów (konkretne miejsca w budynku lub na placu magazynowym – nie można dobrowolnie zmieniać tych miejsc i przenosić odpadów;
 • obowiązek selektywnego magazynowania odpadów;
 • ogrodzenie miejsc magazynowania odpadów (sposób ogrodzenia);
 • rodzaj pojemników do magazynowania odpadów, np. worki typu big-bag, beczki, kontenery, boksy. Ważny jest również wymóg szczelności podłoża i pojemników, ich zamknięcia oraz odporności na działanie odpadów lub warunków atmosferycznych.

Warunki odzysku, wytwarzania i zbierania odpadów – co zazwyczaj bada WIOŚ?

Do kontroli w tym zakresie nie da się szczególnie przygotować. WIOŚ sprawdza kody i ilości odpadów wytwarzanych, przetwarzanych i zbieranych (w zależności od treści konkretnego zezwolenia – czy mieścimy się w wyznaczonych ilościach i kodach, istotna jest również roczna moc przerobowa instalacji). Obejmuje to zazwyczaj wyrywkową kontrolę bazy danych o odpadach (BDO) z danego okresu.

Oprócz tego WIOŚ sprawdza urządzenia, w jakie wyposażone są poszczególne instalacje wchodzące w skład zakładu. Bada również, czy na terenie zakładu stosowane są środki antyodorowe, jeśli wymaga tego zezwolenie. Ma to istotne znaczenie przy kontroli interwencyjnej z uwagi na odory.

Gospodarka wodno-ściekowa

Ważne jest uregulowanie kwestii formalnoprawnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Ze strony inspektorów WIOŚ-u mogą pojawić się następujące pytania:

 1. czy na placu magazynowym powstają odcieki i jak są gromadzone?
 2. kto wywozi ścieki przemysłowe (czy powstają), jeśli tak, to gdzie są gromadzone/odprowadzane?
 3. jak wygląda zagospodarowanie ścieków bytowych?

Pewne rzeczy mogą wynikać z zezwolenia odpadowego, jednak zastosowanie znajduje tu ustawa Prawo wodne, która wskazuje np., kiedy istnieje obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego.

Zezwolenie a decyzja środowiskowa

Rozważając, co zazwyczaj bada WIOŚ, warto zwrócić uwagę, że inspektorzy często interesują się również kwestią posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym zakresie Inspekcja bada, czy zezwolenie odpadowe odpowiada treści tej decyzji. Brak zgodności może być uznany za kwalifikowaną wadę prawną, skutkującą stwierdzeniem nieważności zezwolenia. Aby tak się jednak stało, należy przeprowadzić odrębną procedurę administracyjną. Przy czym należy pamiętać, że WIOŚ nie ma kompetencji do takiego orzekania, może co najwyżej poinformować o swoich ustaleniach właściwe organy.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Artykuł został opublikowany w ramach współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Dominiki Nosal

Kancelria Radcy Prawnego Dominika Nosal

Dominika Nosal

radca prawny, właściciel kancelarii środowiskowej. Doradza głównie przedstawicielom branży powiązanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami oraz gospodarką wodnościekową. Jest autorem wielu artykułów z dziedziny ochrony środowiska publikowanych na łamach czasopism związanych z tą tematyką. Autorka bloga tematycznego na stronie firmowej www.kancelarianosal.pl. e-mail: d.nosal@kancelarianosal.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu