nowelizacja przepisów z zakresu gospodarki odpadami

Co z tymi pozwoleniami? Jeszcze kilka słów o odpadach

Lipcowa nowelizacja przepisów z zakresu gospodarki odpadami odbiła się szerokim echem i wzbudziła znaczne poruszenie w branży odpadowej. Zakres wprowadzonych zmian jest tak znaczący, że ustawodawca zdecydował się na zobowiązanie prowadzących zbieranie lub przetwarzanie odpadów do zmiany posiadanych decyzji odpadowych (w tym pozwoleń zintegrowanych obejmujących ten rodzaj działalności) i dostosowanie ich zapisów do znowelizowanych wymagań. Tym samym data 5 września 2019 r. stała się jednym z ważniejszych terminów w kalendarzu obowiązków środowiskowych bieżącego roku.

Dlaczego data ta jest tak ważna?

Po pierwsze, dlatego, że czasu, jaki pozostał do przedłożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji odpadowej, jest stosunkowo mało. Każdy, kto podjął próbę analizy omawianych przepisów, wie, jak spory nakład pracy wiąże się z przygotowaniem takiego wniosku. Choć ustawodawca nie nakazuje pozyskania samej decyzji zmieniającej w wyznaczonym terminie, a jedynie zobowiązuje do wystąpienia z wnioskiem o zmianę posiadanej decyzji i przedłożenia dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie odpowiedniego postępowania, to jednak nie zmienia to faktu, że skompletowanie wymaganej dokumentacji z pewnością stanowi wyzwanie.

Nieprzedłożenie w ww. terminie wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia, w celu dostosowania go do zmienionych przepisów, spowoduje, że uprawnienie do zbierania lub przetwarzania odpadów, wynikające z posiadanej decyzji, wygaśnie. Innymi słowy, zbierający lub przetwarzający straci możliwość prowadzenia działalności w zakresie objętym wygasłą decyzją.

I choć Kodeks postępowania administracyjnego zawiera instytucję przywrócenia terminu, zgodnie z którą – w razie uchybienia terminu – należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy, to jednak trzeba wiedzieć, że nie będzie ona mogła zostać zastosowana w tym przypadku. Termin ustalony w przepisach przejściowych Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. nowelizującej ustawę o odpadach jest bowiem tzw. terminem materialnym. Oznacza to, że po jego upływie dane uprawnienie (lub obowiązek) bezpowrotnie wygasa, zaś termin ten nie podlega przedłużeniu czy przywróceniu. Tym samym, w przypadku gdy dany podmiot nie złoży wniosku o zmianę pozwolenia, począwszy od 6 września 2019 r. jego uprawnienia wynikające z decyzji odpadowej wygasną bezpowrotnie. Aby móc nadal prowadzić działalność w analizowanym zakresie, będzie on musiał wystąpić o nową decyzję obejmującą ten rodzaj działalności.

W celu więc „przedłużenia” ważności decyzji obejmujących zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydanych przed nowelizacją, konieczne jest przedłożenie wniosku o jej zmianę, w celu dostosowania treści jej zapisów do znowelizowanych regulacji, w ustawowo określonym terminie.

Uwaga wytwórcy

Wbrew pozorom, opisany wyżej obowiązek aktualizacji pozwoleń odpadowych w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów nie wywiera wpływu tylko na adresatów tych decyzji. Rykoszetem wymóg ten uderza również w wytwórców odpadów. Jak to możliwe? Zacznijmy od tego, że przeniesienie odpowiedzialności za odpad na kolejnego ich posiadacza następuje tylko w ściśle określonych przypadkach, kiedy to ten kolejny posiadacz jest uprawniony do ich przyjęcia, a więc posiada odpowiednie uprawnienia na gruncie przepisów odpadowych. Jednym z takich uprawnień są właśnie zezwolenia na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Jeśli wytwórca odpadów lub inny ich posiadacz przekazuje odpady kolejnemu posiadaczowi, który takich uprawnień nie posiada, odpowiedzialność administracyjna za ten odpad nadal pozostaje po stronie przekazującego. To dlatego przed przekazaniem odpadów z reguły weryfikujemy ważność i zakres posiadanych pozwoleń odpadowych odbiorców odpadów. I tu dochodzimy do sedna. Po 5 września 2019 r. decyzje odpadowe podmiotów zbierających i przetwarzających, którzy nie przedłożą wniosków o ich aktualizację, wygasną. Tym samym stracą oni uprawnienia do odbioru odpadów, a wytwórcy – możliwość przeniesienia na nich odpowiedzialności za przekazywane odpady.

Wytwórcy muszą więc zachować daleko idącą ostrożność, ponieważ pomimo że będą w posiadaniu kopii decyzji zezwalającej na zbieranie lub przetwarzanie odpadów swojego odbiorcy, ważnej jeszcze kolejnych kilka lat, to w istocie może okazać się, że decyzja ta wygasła, jako że jej adresat nie przedłożył wniosku o jej aktualizację. Przekazanie zaś odpadów takiemu odbiorcy nie zwolni ich wytwórcy z odpowiedzialności za zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów.

Dlatego też mimo że obowiązek dostosowania pozwoleń odpadowych nie został nałożony bezpośrednio na wytwórców odpadów, nieprowadzących działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania, to jednak również te podmioty powinny datę 5 września 2019 r. oznaczyć w swoich kalendarzach i odnotować, aby ustalić aktualność kompetencji swoich odbiorców do odbioru i zagospodarowania przekazywanych im odpadów.

fot. na otwarcie sozosfera.pl

Marta Banasiak

Marta Banasiak

aplikant radcowski przy OIRP we Wrocławiu oraz absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2016 r. współpracuje z GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. P. Specjalizuje się w zagadnieniach szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, w tym analizach przewidzianych prawem obowiązków w kontekście konkretnych przedsięwzięć, zarówno na etapie procesu inwestycyjnego jak i późniejszego funkcjonowania.
e-mail: marta.banasiak@gww.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama