Co z padłymi zwierzętami?

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wystosował komunikat do lokalnych władz z terenu woj. lubuskiego w sprawie zagrożenia związanego z wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń. Dotyczy on podjęcia działań zmierzających do wyznaczenia na terenie gmin miejsc, w których – w razie ograniczonych możliwości przerobowych zakładów utylizacyjnych – będzie można dokonać spalenia, a następnie zagrzebania pozostałości szczątków zwierząt.
 
WIOŚ w komunikacie podkreślił, iż padłe zwierzęta domowe stanowią surowiec szczególnego ryzyka i podlegają przetworzeniu w zakładzie utylizacyjnym. Z punktu widzenia polskich przepisów sanitarno-weterynaryjnych, grzebowisko dla pozostałości zwierzęcych jest szczególnym rodzajem składowiska odpadów. Wyznaczenie lokalizacji takich grzebowisk należy dokonywać na warunkach ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2 maja 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Natomiast organem właściwym do podjęcia działań w sprawie wyznaczenia lokalizacji punktów spalania, a następnie grzebania pozostałości zwierzęcych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 
WIOŚ wyraził też gotowość pomocy merytorycznej w zakresie posiadanej wiedzy na temat potencjalnego wpływu ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz ryzyka ewentualnej kolizji z przepisami ochrony środowiska.
 
Niezależnie od powyższego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z resortem środowiska, przygotowuje jednolity dla całego kraju model unieszkodliwiania padłych i zabitych zwierząt oraz pasz i produktów w rejonie ogniska choroby zakaźnej, poza wyspecjalizowanymi zakładami utylizacyjnymi.
 
Na podstawie: www.zgora.pios.gov.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu