Co z odpadami z Salwadoru?

W odpowiedzi na zapytania mieszkańców w sprawie niebezpiecznych odpadów, które mają trafić do Dąbrowy Górniczej z Salwadoru, prezydent Dąbrowy Górniczej wydał stosowne oświadczenie. Zawiadamia on, iż decyzję o sprowadzeniu do Polski „salwadorskiej przesyłki” podjął Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ). Substancje, o których mowa, to środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie. Mają one zostać unieszkodliwione w działającej na terenie Dąbrowy Górniczej firmie Sarpi Dąbrowa Górnicza.
 
Jednocześnie zaapelował do GIOŚ-u, by podał do publicznej widomości informację o procedurze zabezpieczenia transportu, sposobie transportu oraz procedurach awaryjnych na wypadek zdarzeń, jakie mogą zaistnieć w czasie transportu pestycydów na terytorium Polski.
 
14 listopada br. GIOŚ opublikował na swojej stronie internetowej informację dotyczącą wydanych zezwoleń na przywóz odpadów z Salwadoru do Polski. Uspokaja on w niej, że zezwolenia te zostały wydane zgodnie z procedurami określonymi w przepisach międzynarodowych, tj. w Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. Jak wynika z pisma, salwadorskie odpady przeznaczone są do unieszkodliwienia w procesie D10 (spalanie) w instalacji prowadzonej przez firmę Sarpi Dąbrowa Górnicza.
 
W decyzjach zezwalających na przywóz odpadów z Salwadoru GIOŚ określił sposób ich pakowania, zobowiązał wysyłającego do przestrzegania wszystkich wymogów europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) oraz nakazał prowadzenie załadunku i rozładunku odpadów z zachowaniem szczególnej ostrożności, w sposób, który zapobiegnie uszkodzeniu lub rozszczelnieniu opakowań.
 
Łącznie do Polski trafi ok. 85 Mg tych niebezpiecznych odpadów. Sarpi Dąbrowa Górnicza ma obowiązek powiadomienia GIOŚ-a o odbiorze każdego transportu w terminie nieprzekraczającym trzech dni od jego otrzymania oraz o dokonanym zagospodarowaniu odpadów.
 
Na podstawie: www.dabrowa-gornicza.pl, www.gios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu