paliwo z odpadów

Blok energetyczny na paliwo z odpadów

Elektrociepłownia Mikołaj w Rudzie Śląskiej będzie się rozbudowywać. Spółka Weglokoks Energia ZCP, która jest właścicielem zakładu, chce wybudować nowy blok energetyczny zasilany paliwem z odpadów. W związku z tym w Rudzie Śląskiej odbyła się rozprawa administracyjna, podczas której mieszkańcy mogli zapoznać się z raportem oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.

Uczestnicy spotkania mogli też od inwestora usłyszeć wyjaśnienia na zgłaszane pytania i uwagi. Te z kolei będą ujęte w uzasadnieniu decyzji środowiskowej, którą miasto wyda dla tej inwestycji – informuje rudzki magistrat.

Elektrociepłownia Mikołaj jest podstawowym źródłem ciepła dla Rudy Śląskiej. Zakład zgłoszony został do tzw. derogacji ciepłowniczej, czyli odroczenia w czasie, do końca grudnia 2022 r. zaostrzonych norm unijnych w zakresie emisji. Do tego czasu elektrociepłownia będzie musiała przejść modernizację. Jednym z jej elementów jest budowa nowego bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym z odpadów – informuje Urząd Miasta Ruda Śląska (UM). – Produkowana będzie w nim w kogeneracji energia cieplna i elektryczna. Roczna wydajność projektowanej instalacji to 72 tys. ton. Uruchomienie tej inwestycji umożliwi docelowo wyłączenie trzech innych naszych ciepłowni węglowych w mieście. Dzięki temu udałoby się zmniejszyć roczną emisję pyłu o blisko 37 ton – informuje Jerzy Warmuziński, prezes spółki Węglokoks Energia ZCP.

Blok energetyczny na paliwo z odpadów – rozprawa administracyjna

Spółka w ubiegłym roku wystąpiła do miasta z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla realizowanego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko. Na podstawie przygotowanego przez inwestora dokumentu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach (RDOŚ) we wrześniu br. określił warunki realizacji przedsięwzięcia. W następnej kolejności miasto przystąpiło do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. – Jedną z form takiego postępowania jest rozprawa administracyjna. Zdecydowaliśmy się na jej przeprowadzenie, ponieważ dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy w jednym miejscu i czasie mogą zapoznać się z założeniami inwestycji. Poza tym taką samą procedurę zastosowaliśmy w przypadku podobnej inwestycji, którą w Rudzie Śląskiej chce realizować jedna z prywatnych firm – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Co ważne, wszystkie zgłoszone podczas rozprawy uwagi i wnioski będą szczegółowo analizowane, a te, które będą zasadne, zostaną uwzględnione na etapie realizacji przedsięwzięcia – dodaje.

Podnoszone podczas rozprawy kwestie dotyczyły przede wszystkim ilości i rodzaju odpadów, jakie będą spalane w projektowanej instalacji. Według danych inwestora, do elektrociepłowni mają trafiać odpady powstające w zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w tym odpady komunalne, które nie nadają się do odzysku materiałowego lub spalania w cementowniach, a które z uwagi na posiadaną kaloryczność nie mogą być deponowane na składowiskach. Ponadto w instalacji będą przetwarzane odpady pochodzące z sektora gospodarczego. Magistrat podkreśla, że żadne z odpadów przewidziane do spalania w instalacji nie są odpadami niebezpiecznymi. – W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami instalacji przypisanych zostało 36 tys. ton odpadów pochodzenia komunalnego. Jeśli chodzi o odpady gospodarcze, to będzie to ta sama kategoria odpadów, z tym, że pochodzić będą one na przykład z supermarketów. Łącznie instalacja ma mieć zdolność przetwarzania odpadów na poziomie 72 tys. ton rocznie – tłumaczył Arkadiusz Primus, prezes spółki INVESTEKO, która jest autorem raportu o odziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji.

Spalanie paliwa z odpadów – monitoring powietrza

Mieszkańcy pytali także o monitoring zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, które powstawać będą w procesie spalania paliwa z odpadów w zakładzie. Jak poinformował inwestor, spaliny – zgodnie z obowiązującymi przepisami – podlegać będą analizie. Dodatkowe obostrzenia w tym zakresie będzie mogło nałożyć miasto. – Oczywiście nie możemy tu narzucić jakichś norm, które muszą zostać spełnione, bo nie mamy takich umocowań, gdyż wyraźnie mówią o tym przepisy krajowe i unijne. Jednak wydając decyzję środowiskową mamy możliwość wskazać inwestorowi, by zamontował instalację tablicy, na której wyświetlane będą on-line aktualne pomiary analizy spalin. Dzięki temu będą one cały czas dostępne dla mieszkańców – podkreślał Krzysztof Mejer.

Dla uczestników rozprawy interesującą kwestią były również zasady przywozu i przyjmowania odpadów od dostawców. Według zapewnień inwestora, każdy samochód wjeżdżający na teren zakładu będzie rejestrowany i ważony, a następnie pobierana będzie próbka materiału, który przywiózł. Dopiero, gdy okaże się, że przywieziony materiał spełnia wymagania, będzie mógł zostać zdeponowany w szczelnym bunkrze. W przypadku, gdy pobrana próbka odpadów nie spełni norm, samochód będzie zawracany.

Możliwość wyrażenia opinii

Osoby, które nie pojawiły się na rozprawie, będą mogły wypowiedzieć się na temat planowanej inwestycji jeszcze do 19 października br., bowiem do tego dnia w rudzkim magistracie będzie można składać uwagi i wnioski do raportu oddziaływania tej instalacji na środowisko. Dokument jest dostępny na miejskiej stronie internetowej oraz w Urzędzie Miasta, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, postanowieniem RDOŚ oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej.

Uwagi i wnioski, zgłoszone zarówno podczas rozprawy, jak i przez strony w pozostałej części prowadzonego postępowania, zostaną ujęte w uzasadnieniu decyzji środowiskowej, która będzie wydana przez Prezydenta Miasta. – Najpierw musimy przeanalizować wszystkie zgłoszone uwagi
i wnioski oraz się do nich odnieść. Następnie, 24 października, raz jeszcze spotkamy się z uczestnikami rozprawy administracyjnej, by przedstawić z niej protokół – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer. Co ważne, dopiero w momencie, gdy decyzja środowiskowa będzie prawomocna, inwestor będzie mógł zacząć starać się o wydanie pozwolenia na budowę.

Blok energetyczny na paliwo z odpadów – garść informacji

Urząd Miasta podał również garść informacji o projektowanym zakładzie. Instalacja wpisana jest do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, który przewiduje na terenie całego województwa śląskiego budowę ośmiu instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Instalacja wyposażona będzie w układ oczyszczania spalin, który pozwoli na redukcję zanieczyszczeń do poziomu zgodnego ze standardami emisyjnych. Planowana jest półsucha metoda oczyszczania spalin z wykorzystaniem wodorotlenku wapnia, wtrysk węgla aktywnego oraz zastosowanie filtrów workowych. Oczyszczone spaliny odprowadzane będą do atmosfery kominem o wysokości 50 m z zainstalowanym układem ciągłego monitoringu spalin.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rudy Śląskiej

fot. UM Rudy Śląskiej

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny