Bezpieczeństwo pożarowe RIPOK-ów

Bezpieczeństwo pożarowe RIPOK-ów

Konferencja „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność”, która odbyła się 14 września br. w Toruniu, zgromadziła liczne grono uczestników, zainteresowanych tematyką poprawy bezpieczeństwa pożarowego w zakładach przetwarzania odpadów komunalnych.

W trakcie Konferencji odbył się Panel Praktyków, podczas którego przedstawiciele regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-ów) przedstawili wdrożone rozwiązania inwestycyjne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w swoich zakładach.

Doświadczenia i rozwiązania przyjęte w RIPOK-ach

O funkcjonującym systemie przeciwpożarowym w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie opowiedziała dr inż. Jolanta Kamińska-Borak, dyrektor tego Zakładu, reprezentująca również Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie. Od strony kosztowej i technicznej omówiła ona system wdrożony w Zakładzie w 2015 r. Został on wykonany z zastosowaniem m.in. liniowych czujek dymu i temperatury, detektorów aspiracyjnych oraz punktowych czujek dymu. Dyrektor Kamińska-Borak przedstawiła także plany inwestycyjne zakładu, przewidujące m.in. montaż instalacji odpylania oraz pianowej instalacji gaśniczej, opartej na zintegrowanym systemie działek wodno-pianowych i systemie monitoringu pożarowego.

Swoimi doświadczeniami w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym w RIPOK podzielił się z uczestnikami także Piotr Szewczyk, dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, reprezentujący także Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Dyrektor Szewczyk przedstawił katalog potencjalnych zagrożeń i przyczyn pożarów w sortowniach odpadów oraz szereg działań prewencyjnych w zakresie lokalizacji, konstrukcji i eksploatacji obiektów, instalacji przeciwpożarowych, a także profilaktyki przeciwpożarowej, w tym w szczególności szkoleń załogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wyniki czteroletniej pracy nad poprawą ryzyka pożarowego w zakładzie unieszkodliwiania odpadów komunalnych zaprezentował natomiast Paweł Lachowicz, prezes Zarządu ZUOK Spytkowo. Podczas prelekcji pokazał liczne zalecenia organizacyjne oraz inwestycyjne, formułowane przez ubezpieczycieli, oraz stan ich realizacji przez ZUOK Spytkowo sp. z o.o. Podzielił się również własnymi rozwiązaniami organizacyjnymi, wdrożonymi w celu polepszenia bezpieczeństwa pracy i zmniejszenia ryzyka powstania pożaru.

Prelegenci podzielili się również z uczestnikami Konferencji swoimi doświadczeniami w zakresie inwestycji w systemy przeciwpożarowe od etapu projektowania po wykonanie inwestycji, a także wnioskami w zakresie zagrożeń pożarowych, wynikające zarówno z incydentów pożarowych, jak i sytuacji szkoleniowych.

Bezpieczeństwo pożarowe RIPOK-ów okiem inżyniera

Niezwykle cieszy mnie wymiana doświadczeń między zakładami. Doceniam to, że prelegenci podczas swoich wystąpień i panelu dyskusyjnego podkreślali rolę człowieka w zakładzie, a także potrzebę tworzenia i wdrażania w życie rozwiązań organizacyjnych. Nawet najlepsze systemy detekcji i gaszenia nie będą w pełni skuteczne bez podnoszenia świadomości w zakładach i szkoleń dla pracowników, a procedury sformułowane tylko na piśmie, bez wdrożenia i kontroli stosowania, są bezużyteczne – komentuje Hanna Rudolf, dyrektor handlowy w spółce Mentor, inicjatorka Konferencji i moderatorka panelu dyskusyjnego.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja pt. „Okiem Inżyniera”, którą poprowadził Łukasz Nowakowski, dyrektor Biura Oceny i Zarządzania Ryzykiem w spółce Mentor. Podczas swego wystąpienia poruszył on szereg zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Omówione zostały m.in. dostępne systemy detekcji i gaszenia oraz ich skuteczność w specyfice warunków panujących w sortowni odpadów, a także przykłady instalacji nieskutecznych. Przedstawione zostały rozwiązania optymalne i przykłady rozwiązań niestandardowych oraz działania organizacyjne i techniczne w zakładach, podnoszące poziom bezpieczeństwa. W trakcie tego wystąpienia poruszona została także tematyka poprawnej organizacji procesu magazynowania oraz wskazane podstawowe błędy popełniane w tym procesie. Osobną część stanowiło omówienie doświadczeń praktycznych w doborze rozwiązań w zakładach.

„Dlaczego Zarząd musi wiedzieć wszystko?” zapytywał Adam Kujawiak, dyrektor Działu Ubezpieczeń D&O i Ryzyk Finansowych w firmie Mentor. Podczas prelekcji na temat odpowiedzialności członków zarządów wskazał podstawy odpowiedzialności władz spółek i przedstawił przykłady roszczeń wobec członków zarządów. Wystąpienie wywołało duże emocje wśród uczestników.

Konferencję zamknęła prelekcja o samozapłonach w tworzywach sztucznych, podczas której Hanna Rudolf opowiedziała o mechanizmie samozapłonu oraz zaprezentowała przebiegi pożarów zakładów zagospodarowania odpadów, które wydarzyły się na terenie Europy Zachodniej, a powstały wskutek samozapłonu.

Organizatorem wydarzenia była spółka Mentor.

Na podstawie informacji nadesłanej przez spółkę Mentor.

fot. Mentor

reklama

reklama

reklama

reklama