Bezpieczeństwo pożarowe RIPOK-ów

Bezpieczeństwo pożarowe RIPOK-ów – po drugiej konferencji

Firma MENTOR już po raz drugi była organizatorem Konferencji „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność”, która odbyła się 6 grudnia br. w Katowicach-Pyrzowicach.

Spotkanie adresowane było do przedstawicieli regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-ów), zainteresowanych tematyką poprawy bezpieczeństwa pożarowego w swoich zakładach.

Głównym elementem Konferencji był Panel Praktyków, w którym udział wzięli przedstawiciele Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (ZUOK), Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” z (PUHP LECH) Białegostoku oraz Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach (ZUO). Wszystkie te podmioty borykały się z problemem braku ofert ubezpieczenia. Dzięki współpracy z Biurem Oceny i Zarządzania Ryzykiem firmy MENTOR było możliwe pozyskanie ochrony ubezpieczeniowej, co wielokrotnie podkreślali prelegenci podczas swoich wystąpień oraz późniejszego panelu dyskusyjnego.

Bezpieczeństwo pożarowe RIPOK-ów – oczami panelistów

Paweł Lachowicz, prezes Zarządu ZUOK pokazał drogę, jaką przeszedł Zakład w zakresie dbałości o bezpieczeństwo pożarowe od momentu jego powstania do stanu obecnego. Opowiedział o inwestycjach, ich realizacji oraz koszcie, a finalnie, o wpływie tych działań na spadek wysokości składki ubezpieczeniowej przy polepszonym zakresie ubezpieczenia. Prelegent omówił liczne zalecenia ubezpieczycieli, ale także własne rozwiązania, np. utworzenie zakładowej drużyny strażackiej czy zaostrzenie wymogów dla firm zewnętrznych, przebywających na terenie ZUOK.

O inwestycjach w bezpieczeństwo pożarowe opowiedziała również Urszula Miszczuk, zastępca kierownika Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (PUHP LECH). Po zetknięciu się w wymogami ubezpieczycieli, w pierwszym etapie, zakład wdrożył rozwiązania organizacyjne i inwestycje niskokosztowe, minimalizujące ryzyko pożarowe. Tutaj w szczególności wprowadzono procedury w zakresie gospodarki magazynowej, skierowanej na minimalizowanie poziomu przechowywanych odpadów i surowców wtórnych w Zakładzie, a także na ich przechowywanie w oddaleniu od budynków sortowni. W drugim etapie, Zakład eksploatowany przez PUHP LECH przeszedł długą drogę w poszukiwaniu rozwiązań systemowych – wczesnego ostrzegania/detekcji pożaru, a także podjął decyzję o rozbudowie zewnętrznej sieci hydrantowej, aby zapewnić dostępność środków gaśniczych. Montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz poprawa zaopatrzenia w wodę umożliwiły uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej.

Z kolei Jerzy Podmokły, prezes Zarządu ZUO w Myślenicach wskazał na mocne strony swojego Zakładu, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego. Jest to przede wszystkim dobre zaopatrzenie w wodę, istniejący system detekcji oraz przechowywanie surowców w odrębnej lokalizacji, oddalonej od budynków sortowni. Prelegent skoncentrował się na rozwiązaniach organizacyjnych, w szczególności w zakresie gospodarki magazynowej. Zwrócił uwagę na zaostrzone procedury w Zakładzie w związku z panelami z rdzeniem palnym, a także procedury utrzymania porządku. W podsumowaniu swojego wystąpienia prezes Podmokły zwrócił uwagę na cykliczne kontrole stanu bezpieczeństwa pożarowego w ZUO.

Cel: wymiana wiedzy między RIPOK-ami

Cieszę się, że Panel Praktyków stał się miejscem dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy prelegentami i uczestnikami. Poruszano wiele kwestii; od doboru projektantów i różnych rozwiązań do modyfikacji pozwoleń zintegrowanych. Cel Konferencji, czyli wymiana wiedzy pomiędzy RIPOK-ami, został spełniony – komentuje Hanna Rudolf, moderatorka panelu i inicjatorka spotkania.

Konferencję uzupełniły prelekcje przedstawicieli organizatora: Łukasza Nowakowskiego – w zakresie tematyki bezpieczeństwa pożarowego oraz Adama Kujawiaka – na temat odpowiedzialności zarządów oraz zagrożeń cybernetycznych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez firmę MENTOR

fot. firma MENTOR

reklama

reklama

reklama

reklama