PSZOK w gminie Zagnańsk

Będzie PSZOK w gminie Zagnańsk

Gmina Zagnańsk będzie miała nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zagnańsk” podpisali wczoraj Andrzej Bętkowski, marszałek i Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz Wojciech Ślefarski, wójt gminy Zagnańsk.

PSZOK w gminie Zagnańsk z dofinansowaniem z RPO

Wartość całkowita przedsięwzięcia oszacowana została na poziomie nieco ponad 1,78 mln zł. W tej kwocie wydatki kwalifikowalne mają sięgnąć powyżej 1,45 mln zł. Zadanie ma być dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO), w ramach Działania 4.2. Gospodarka Odpadami. Dofinansowanie ma wynieść 1,23 mln zł (85% kosztów).

Jak podaje UMWŚ, głównym celem projektu jest zwiększenie ilości odpadów komunalnych zbieranych na terenie gminy Zagnańsk w sposób selektywny. Przedsięwzięcie ma też na celu stworzenie odpowiednich warunków do odbioru od mieszkańców gminy wysegregowanych odpadów innych niż niebezpieczne zapewniając tym samym, dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i unijnych. Projektowany PSZOK zlokalizowany ma zostać w Kołomani. Będzie tam można gromadzić odpady w wydzielonych pojemnikach, a następnie będą one przekazywane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) wskazanej w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego”.

W myśl przepisów lokalizacja PSZOK-u ma zapewnić łatwy dostęp do niego dla wszystkich mieszkańców gminy. Będą tam gromadzone odpady pochodzące ze strumienia komunalnego, takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory. Mieszkańcy będą mogli pozostawić tam również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe. PSZOK przyjmować ma również zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (stanowiące odpady komunalne).

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. UMWŚ

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny