nowy projekt WPGO

Będzie nowy projekt WPGO dla Wielkopolski

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) poinformował, że nowelizacja ustawy o odpadach, jakiej dokonano przyjmując Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, spowodowała, iż opracowany zostanie nowy projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym” (WPGO).

Nowy projekt WPGO wskaże instalacje komunalne

Jak zaznacza UMWW, najbardziej istotne zmiany, w porównaniu z projektem WPGO przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 820/2019 z 6 czerwca 2019 r., dotyczyć będą zniesienia regionów gospodarki odpadami komunalnymi, a także wskazania instalacji komunalnych, zamiast dotychczasowych regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Urząd marszałkowski zaznacza, że pod pojęciem instalacji komunalnych kryją się instalacje zapewniające mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku. W tym pojęciu mieszczą się także instalacje do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Wymienione instalacje zostaną ujęte na liście instalacji komunalnych, prowadzonej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, która zastąpi dotychczasowy wykaz instalacji RIPOK określany w uchwale w sprawie wykonania WPGO – dodaje UMWW.

Nowy projekt WPGO – harmonogram prac

Urząd marszałkowski zaprezentował także harmonogram prac dotyczących przyjęcia zmodyfikowanego projektu WPGO na lata 2019-2025.

Najpierw, w drodze uchwały Zarząd Województwa Wielkopolskiego, podejmie decyzję o przygotowaniu projektu WPGO oraz prognozy oddziaływania tego Planu na środowisko.

Następnie zaplanowano poddanie projektu WPGO opiniowaniu przez organy wykonawcze gmin, związków międzygminnych, właściwych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także przez właściwych miejscowo starostów (dotyczy miejsc magazynowania zatrzymanych transportów odpadów).

W dalszej kolejności przewidziano poddanie projektu WPGO oraz prognozy oddziaływania WPGO na środowisko opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Następnie przewidziano przeprowadzenie procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu wraz z prognozą oddziaływania WPGO na środowisko. W dalszej kolejności projekt ma zostać przekazany do zaopiniowania i uzgodnienia przez Ministra Środowiska – jak zaznacza UMWW, uzgodnienia wymaga plan inwestycyjny.

Ostatnim elementem ma być przyjęcie „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym” przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, w formie uchwały.

Lista instalacji komunalnych w BIP-ie

Po wejściu w życie ww. uchwały Sejmiku Marszałek Województwa Wielkopolskiego określi, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), listę funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów. W BIP-ie wskazane zostaną także instalacje komunalne planowane do budowy, rozbudowy lub modernizacji.

Niezależnie od powyższego, niezwłocznie po wejściu w życie wspomnianej ustawy nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego opublikuje listę funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które dotychczas posiadały status instalacji RIPOK.

Na podstawie www.umww.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama