Będą pieniądze na odpady

Będą pieniądze na odpady!

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że 2 sierpnia br. Komisja Europejska potwierdziła wypełnienie przez Polskę warunków wstępne (ex ante) w obszarze gospodarki odpadami.

Oznacza to, że nasz kraj będzie mógł na inwestycje w gospodarkę odpadami wykorzystać środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (POIŚ) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w wysokości 1,3 mld euro.

Komisja Europejska odblokowała pieniądze na gospodarkę odpadami

Jak podaje ministerstwo, za wypełnienie warunków ex ante obok resortu odpowiadały również samorządy województw. Do najważniejszych warunków należało uchwalenie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022, aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz wprowadzenie jednolitych w całym kraju zasad selektywnej zbiórki odpadów w podziale na 5 frakcji (papier, metal, szkło, plastik, odpady biodegradowalne).

Komisja Europejska zarekomendowała także zasady, jakie powinny być brane pod uwagę w procesie oceny wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach POIŚ oraz RPO. I tak, dofinansowanie z funduszy unijnych do nowych spalarni odpadów powinno być udzielane w dobrze uzasadnionych przypadkach. Chodzi o to, by nie doprowadzić do przewymiarowania mocy przerobowych instalacji do termicznego przekształcania odpadów i tym samym nie zagrozić realizacji unijnej hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Restrykcje dotknęły również instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Dofinansowanie unijne nie powinno być udzielane na budowę nowych i rozbudowę już istniejących instalacji tego typu. Z kolei warunkiem wstępnym dla gmin, by mogły one wnioskować o dofinansowanie unijne na gospodarkę odpadami jest wdrożenie bez opóźnień systemu selektywnego zbierania odpadów w podziale na pięć frakcji, który obowiązuje od 1 lipca 2017 r.

Chcemy poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, dlatego od 1 lipca na terenie całej Polski obowiązują jednolite zasady selektywnego zbierania odpadów. Ich określenie było jednym z warunków ex ante, którego spełnienie pozwoli na wykorzystanie unijnych funduszy na infrastrukturę gospodarki odpadami w wysokości 1,3 mld zł. Środki te mogą być przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – stwierdził Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Jak podaje Ministerstwo Środowiska, Komisja Europejska podkreśliła, że dofinansowanie ze środków UE inwestycji w obszarze gospodarki odpadami w województwie mazowieckim możliwe będzie dopiero po prawidłowym uchwaleniu WPGO wraz z planem inwestycyjnym czyli tym, który został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Środowiska.

Na podstawie www.mos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

partner portalu

 

reklama