Baza danych odpadowych

Baza danych odpadowych – zmiany zaakceptowane przez KPRM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), poinformowała o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach.

Przedłożony przez ministra środowiska, projekt nowelizacji ustawy dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie odpadów, pod kątem możliwości uwzględnienia wpływu lokalnych warunków klimatycznych na efektywność produkcji energii elektrycznej.

Baza danych odpadowych – efektywniejsze narzędzie

Jak zaznacza KPRM, projekt nowelizacji ustawy o odpadach odnosi się również do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), proponując zmianę przepisów dotyczących jej funkcjonowania.

W zaakceptowanym przez KPRM projekcie zaproponowano mianowicie, aby baza danych – oprócz rejestru posiadaczy odpadów i gromadzenia danych o odpadach, pochodzących m.in. ze sprawozdań marszałków województw i decyzji dotyczących gospodarki odpadami – posiadała również moduł ewidencji odpadów. Ma on być dodatkowym narzędziem dla Inspekcji Ochrony Środowiska w walce z tzw. szarą strefą funkcjonującą w gospodarce odpadami. Nowelizacja przepisów ma pozwolić na ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów, głównie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.

Jak wskazuje KPRM, nowe rozwiązania prawne zawarte w projekcie nakładają na kierowcę przewożącego odpady, wymóg posiadania w trakcie wykonywania transportu potwierdzenia utworzenia karty przekazania odpadów, wygenerowanego z BDO.

Ponadto projekt przewiduje, że nie będzie możliwe tworzenie zbiorczej karty przekazania odpadów. Obowiązujące obecnie przepisy zezwalają na sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane w ciągu miesiąca. W dodatku nie ma wymogu okazywania przez kierowcę zbiorczej karty przekazania odpadów uprawnionym służbom w trakcie ich transportu. Jak podkreśla KPRM, prowadzi to do licznych patologii, ponieważ niektóre firmy odbierające odpady potwierdzają fikcyjne przetwarzanie odpadów, podczas, gdy odpady są deponowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, np. lasach i wyrobiskach.

Baza danych odpadowych – lepszy nadzór organów

Projektowane przepisy wprowadzają także możliwość elektronicznego obiegu dokumentów dotyczących ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO. Ma to umożliwić uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania lub przetwarzania. Taki bieżący dostęp do informacji o transporcie odpadów ma pozwolić na nadzór nad przemieszczaniem się odpadów oraz reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Narzędzie to usprawni pracę zarówno organów Inspekcji Ochrony Środowiska, gmin, organów ochrony środowiska, jak i organów ścigania, Inspekcji Transportu Drogowego oraz innych służb – wskazuje KPRM.

Efektem wprowadzenia przepisów zaproponowanych w projekcie ma być usprawnione pozyskiwanie szczegółowych danych dotyczących gospodarki odpadami w firmach. Dodatkowym ich plusem powinno być zapewnienie wiarygodnych informacji potrzebnych do obliczania poziomów odzysku i recyklingu oraz przygotowania sprawozdań składanych Komisji Europejskiej.

Na podstawie www.premier.gov.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny

partner medialny