Nielegalne składowanie odpadów

Bat na nielegalne składowanie odpadów

W ostatnim czasie ustawodawca przyjął trzy nowe akty prawne jako część pakietu zmian w zakresie regulacji dotyczących prawa ochrony środowiska. Mowa tu o ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, ustawie o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i niektórych ustaw oraz ustawy o odpadach, a także o ustawie o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy ujęte w ramach wskazanych powyżej aktów prawnych przewidują nowe wymogi, konieczne do spełnienia, w razie pozyskiwania zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów. Określone obowiązki zostały także nałożone na podmioty, które będą chciały wykazywać się pozwoleniem na wytwarzanie odpadów, uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów, bądź pozwoleniem zintegrowanym w tym samym zakresie.

Nielegalne składowanie odpadów – zaostrzona odpowiedzialność

W związku z ostatnio częstym wykrywaniem przypadków nielegalnego składowania odpadów zaostrzona została również odpowiedzialność podmiotów działających w zakresie gospodarowania odpadami bez odpowiedniej dokumentacji, a tym samym – bez dopełnienia wszystkich obowiązków, celem zapewnienia zgodności prowadzenia działalności z prawem.

W ramach nowych regulacji, ustawodawca przewidział szereg kar i sankcji za brak wypełnienia obowiązków określonych w ustawie o odpadach w zakresie gospodarowania polegającego na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów. Poniżej zostały przedstawione główne założenia ujęte w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, w obszarze sankcjonowania nieprawidłowości wykonywania działalności w ww. zakresie.

Podwyższeniu uległa minimalna wysokość administracyjnej kary pieniężnej, jaką odpowiedni organ może nałożyć na podmiot, który zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia – z 1 000 do 10 000 zł. Górna granica kary w dalszym ciągu kształtuje się na poziomie 1 000 000 zł. Co więcej, nowe regulacje przewidują, możliwość nałożenia wskazanej kary po raz drugi i kolejny, w wysokości dwukrotności nałożonej wcześniej. Chociaż należy wskazać, że literalne rozumienie przepisu skłania do przyjęcia, że organ może wymierzyć karę w wysokości dwukrotności kwoty 1 000, 10 000 lub dwukrotności kwoty 1 000 000 zł. Brzmienie przepisu jest bowiem następujące: „wymierza się w wysokości dwukrotności kwoty określonej w art. 194 ust. 4 lub 5, w przypadku gdy wymierza się ją po raz drugi lub kolejny”. Wydaje się jednak, że przepis powinien odnosić się raczej do kwoty poprzednio wymierzonej kary pieniężnej i ustalonej w oparciu o art. 194 ust. 4 lub 5, nie zaś do kwot wskazanych w tych przepisach.

Zabezpieczenie roszczeń i administracyjne kary pieniężne

Administracyjne kary pieniężne nakładane są także w razie nieutrzymywania zabezpieczenia roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia, zgodnie z nowym obowiązkiem nałożonym na podmioty gospodarujące odpadami, w wysokości umożliwiającej usunięcie odpadów w razie składowania ich w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub w razie cofnięcia zezwolenia. Kara może zostać nałożona również w sytuacji niezłożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia, jeśli zmianie uległy okoliczności faktyczne mające wpływ na wysokość zabezpieczenia. W obu przypadkach kara może wynosić od 1 000 do 1 000 000 zł.

Ponadto w nowych przepisach przewidziana została możliwość wstrzymania działalności posiadacza odpadów, jeśli zbiera on lub przetwarza odpady bez wymaganego prawem zezwolenia. Wstrzymanie działalności może zostać nakazane w drodze decyzji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Ma on te same uprawnienia również w sytuacji, gdy w ciągu trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wymierzona kara pieniężna za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem (decyzja o jej wymierzeniu stała się ostateczna), została wymierzona kolejna kara za gospodarowanie niezgodnie z wydanym zezwoleniem. Decyzja dotycząca wstrzymania może zostać natychmiastowo wykonana.

W określonych przypadkach organ może określić termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dokonać zawieszenia postępowania, przy czym termin, o którym mowa, nie może być dłuższy niż rok.

Niezależnie od powyższych, określone kary i sankcje zostały przewidziane również w ustawie o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw.

fot. sozosfera.pl

Marta Derewicz

Marta Derewicz

associate, adwokat, Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.
e-mail: marta.derewicz@hoogells.pl
Specjalizuje się w obsłudze projektów infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie inwestycji energetycznych.
Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa w sferze zamówień publicznych, prawa nieruchomości oraz prawa ochrony środowiska. Jej zainteresowania obejmują również kwestie związane z prawem ochrony konkurencji.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo, a także studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z zakresu prawa konkurencji.
Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama