Azbest 2015

Jak poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w przyszłym roku nadal będzie realizowany Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Właśnie wystartował nabór wniosków na 2015 r.
azbest fundusz 
O dofinansowanie mogą wystąpić gminy, które wykonały inwentaryzację zasobów azbestowych na swoim terenie oraz posiadają gminny program usuwania azbestu. W ramach Programu, zrefundowanych zostanie do 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez gminę – do wysokości kwoty dotacji określonej w umowie, przy czym nie może ona przekroczyć iloczynu 800 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Koszty kwalifikowane obejmują nakłady finansowe związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest na odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych.
 
Nabór potrwa do 31 stycznia 2015 r.
 
Na podstawie: www.wfosigw.zgora.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu