Apel do eksploatatorów oczyszczalni

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku dotarły sygnały od mieszkańców dotyczące nieprawidłowego postępowania z osadami ściekowymi oraz z odpadami powstającymi w wyniku przetwarzania odpadów powstających w trakcie poszukiwania gazu łupkowego.
 
W związku z powyższym Pomorski WIOŚ zaapelował do eksploatatorów oczyszczalni ścieków o zwracanie szczególnej uwagi przy stosowaniu osadów na cele wymienione w art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach oraz o zwiększenie nadzoru nad prawidłowością rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych, zwłaszcza na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody i innych terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody.
 
Przy okazji Pomorski WIOŚ zaprezentował opinię Ministra Środowiska z 24 lipca br. w sprawie postępowania z płynnym odpadem pochodzącym z procesu szczelinowania przy wydobyciu gazu łupkowego. W stanowisku tym wskazano, iż oczyszczona ciecz pozabiegowa, pochodząca z odzysku odpadów o kodzie 01 05 99, jest odpadem, natomiast ta sama oczyszczona ciecz, ale po procesie unieszkodliwiania metodą D9, stanowi ściek przemysłowy, który może zostać przekazany na oczyszczalnię ścieków. Stąd też oczyszczalnie ścieków, które nie posiadają zezwolenia na przetwarzanie odpadów, nie mogą przyjmować płynnych odpadów po procesie odzysku R5.
 
Oczyszczona ciecz pozabiegowa ma dużą zawartość chlorków i niektórych metali, co może negatywnie wpłynąć na proces oczyszczania ścieków, a co za tym idzie – na jakość odprowadzanych ścieków.
 
Na podstawie: www.gdansk.wios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny