Analiza możliwości budowy spalarni

Analiza możliwości budowy spalarni odpadów w Bielsku-Białej

Podczas sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej, która odbyła się 20 października br. przedstawiona została analiza możliwości budowy spalarni odpadów dla Aglomeracji Beskidzkiej. Rozwiązania techniczne dla zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych, który miałby powstać w mieście przedstawiła firma Sweco Consulting z Poznania – poinformował Urząd Miejski w Bielsku-Białej (UM). Bielski magistrat przypomniał, że Rada Miejska podczas sesji, która odbyła się 28 stycznia br. zobowiązała prezydenta Bielska-Białej do przygotowania analizy możliwości budowy spalarni odpadów w Bielsku-Białej.

„W dochodzeniu do ostatecznej decyzji ważne są głosy nie tylko ekspertów i radnych, ale przede wszystkim mieszkańców miasta. Dlatego uruchamiając tę procedurę, chcemy uzyskać w pierwszej kolejności wiedzę popartą doświadczeniami innych miast” – podkreślał wtedy Jarosław Klimaszewski, prezydent miasta. Zgodnie z tą deklaracją na sesji 20 października zaprezentowano stanowisko ekspertów dotyczące możliwości budowy spalarni odpadów komunalnych w mieście.

Wielokryterialna analiza możliwości budowy spalarni – pod uwagę wzięto sześć lokalizacji

Bielski magistrat wskazuje, że z przedstawionej Analizy wielokryterialnej instalacji termicznego przekształcania odpadów dla Aglomeracji Beskidzkiej wynika, że przy wyborze najdogodniejszego miejsca do stworzenia takiej instalacji brano pod uwagę sześć lokalizacji – m.in. działkę w pobliżu oczyszczalni ścieków w Komorowicach, teren przy składowisku odpadów komunalnych w Lipniku, a także obszar w pobliżu czechowickiej kopalni Silesia czy teren położony w Wapienicy. I ten ostatni, zdaniem ekspertów, jest najlepszą lokalizacją dla takiej inwestycji – dodał UM. Autorzy opracowania wskazali, że teren pod budowę zakładu termicznej obróbki odpadów musi spełniać konkretne wymagania. Działka taka powinna mieć co najmniej 100 m szerokości, jej powierzchnia powinna być nie mniejsza niż 1,9 ha, a ukształtowanie nieruchomości płaskie, teren taki nie może być też podmokły. Z sześciu poddanych analizie lokalizacji najlepiej spełniał te kryteria teren zamkniętej ciepłowni Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma znajdujący się przy ul ks. Józefa Londzina w Wapienicy. To miejsce uzyskało najwyższą ocenę przy uwzględnieniu m.in. takich kryteriów, jak: zgodność lokalizacji inwestycji z dokumentami planistycznymi, oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, dostępność transportowa, możliwość zbytu energii elektrycznej i cieplnej a także własność, wielkość i ukształtowanie terenu.

Analiza możliwości budowy spalarni odpadów dla Aglomeracji Beskidzkiej

Autorzy analizy podkreślali również fakt, że działka w Wapienicy jest świetne skomunikowana z gminami Aglomeracji Beskidzkiej. Jak stwierdzili w prezentacji analizy, nieruchomość nie leży w granicach ani w sąsiedztwie siedlisk przyrodniczych czy korytarzy migracyjnych, przez co potencjalne negatywne oddziaływanie na rośliny i zwierzęta uznali jako znikome. Optując za tą lokalizacją, zwrócili uwagę na fakt, że w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się niewielka liczba terenów zabudowy mieszkaniowej – w odległości do 500 m od tej działki mieszkają 162 osoby, 1618 – w odległości do 1 km i 8417 osób – w oddaleniu do 2 km.

Przedstawiciele firmy konsultingowej zaznaczyli, że podstawowym celem termicznego przekształcania odpadów jest maksymalne zmniejszenie objętości i masy odpadów oraz odzysk ciepła wydzielanego podczas spalania, a następnie przekształcenie tego ciepła w użyteczną energię. Ewentualna inwestycja w Bielsku-Białej stanie się elektrociepłownią, dla której paliwo będą stanowić odpady – a właściwie ich nieprzetwarzalna frakcja. Do instalacji nie trafią odpady niebezpieczne, np. medyczne – podał UM.

Magistrat wskazał także, że w opracowaniu uwzględniono ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Aglomeracji Beskidzkiej, czyli miasto Bielsko-Biała oraz gminy z powiatów bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego. Na tej podstawie przyjęto, że instalacja będzie spalać 100 tys. ton odpadów rocznie, a jej dyspozycyjność w ciągu roku wyniesie co najmniej 8 tys. godzin (ok. 11 miesięcy ciągłej pracy) – dodaje UM.

Analiza możliwości budowy spalarni – wskazanie na technologię z rusztem schodkowym

Co do wyboru technologii spalania, zdaniem autorów analizy, z czterech ocenianych opcji technologicznych najlepszy byłby wariant ze spalaniem odpadów w kotle o tzw. ruszcie schodkowym. Proponowane rozwiązanie techniczno-technologiczne zapewnia ograniczenie do minimum negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu restrykcyjnych norm dotyczących, przede wszystkim emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu – wskazano w opracowaniu, na które powołuje się UM.

Magistrat wskazał przy tym, że eksperci przekonują, iż rusztowe instalacje termicznego przekształcania odpadów charakteryzują się uniwersalnością, która oznacza możliwość spalania wszystkich rodzajów odpadów w pełnym zakresie ich wartości opałowej, a przy tym ich oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i ludzi ma być niewielkie i mają one spełniać zaostrzone wymogi emisji do powietrza. Podkreślono też, że technologia ta jest bardzo dobrze zweryfikowana eksploatacyjnie i jest wielu jej dostawców.

Analiza możliwości budowy spalarni przedstawiona – czas na konsultacje społeczne

Po przedstawieniu analizy rozpoczęła się dyskusja. Radni pytali o przyjęte kryteria i metodologię badawczą, o koszty inwestycji i przewidywane zyski. W odpowiedzi na te pytania prezydent Klimaszewski poinformował, że do prezentacji radni otrzymają również całą analizę wielokryterialną, która pozwoli im na zapoznanie się ze szczegółami przygotowanej przez ekspertów koncepcji. Prezydent poinformował, że jest to kolejny krok zgodny z decyzjami Rady Miejskiej ze stycznia tego roku. Następnym krokiem będą konsultacje społeczne, a po nich – jeżeli będzie taka wola – podejmowane będą dalsze działania w tej sprawie – wskazał magistrat.

Na podstawie ms.bielsko-biala.pl

fot. Paweł Sowa/UM w Bielsku-Białej

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama