80. posiedzenie Sejmu za nami

Posłowie zgodzili się z większością poprawek senatorskich, zgłoszonych do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Tym samym na 80. posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 28 listopada br., przyjęto niniejszą nowelę.
 
Ustawa określa m.in. maksymalną wysokość opłaty za odbiór odpadów, co jest pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r. Zgodnie z przepisami, za odpady zbierane selektywnie gmina będzie mogła nałożyć maksymalną miesięczną opłatę, wyliczaną według algorytmu, którego podstawą będzie przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w ostatnim Roczniku Statystycznym. W przypadku metody naliczania opłaty od mieszkańca stawka nie może przekroczyć 2% tego wskaźnika. Natomiast jeśli wybrana zostanie metoda od: m3 zużytej wody, powierzchni lokalu lub gospodarstwa domowego, wówczas maksymalne stawki to odpowiednio: 0,7%, 0,08% i 5,6%. Oczywiście, za wywóz odpadów zmieszanych opłata będzie wyższa, jednak nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności maksymalnej stawki za odpady segregowane.
 
Ponadto w nowelizacji ustalono minimalną częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych od kwietnia do października. W myśl nowych przepisów, odpady pochodzące z zabudowy wielolokalowej będą odbierane przynajmniej raz na tydzień, a z domów jednorodzinnych – nie rzadziej niż co dwa tygodnie. W gminach wiejskich natomiast częstotliwość odbioru odpadów będzie mogła być rzadsza.
 
W ustawie zapisano też, iż egzekucja opłat za odbiór odpadów komunalnych spoczywa na samorządach, jednak nie jest to obowiązkowe. Gminy, które nie będą chciały tego robić samodzielnie, mogą go scedować na urzędy skarbowe.
 
Nowela doprecyzowuje również obowiązki właścicieli nieruchomości – m.in. w zakresie deklaracji „śmieciowych”. Zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych będą mogły żądać od właścicieli lokali lub osób faktycznie je zamieszkujących podania danych do określenia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ustawa zwalnia też mieszkańców z obowiązku składania nowych deklaracji przy zmianie stawki opłaty.
 
Zgodnie z ustawą, przetargi „śmieciowe” w gminach odbywać się będą albo na odbiór, albo na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
 
Teraz ustawą zajmie się prezydent.
 
Dodatkowo, na tym samym posiedzeniu Sejmu, posłowie przyjęli nowelizację ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska w kontekście prac z wykorzystaniem tego typu organizmów. Ustawa wprowadza do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE, regulującą zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych.
 
Na podstawie: www.sejm.gov.pl
fot. K. Białoskórski

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu