zasady wycinki drzew

Zmieniają się zasady wycinki drzew

Urząd Miasta Ruda Śląska przypomniał, że od dziś (od 17 czerwca) obowiązują nowe procedury dotyczące usuwania drzew z prywatnych nieruchomości.

Nowe zasady to efekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z nimi osoby chcące wyciąć, w celach prywatnych, na swojej posesji drzewo o obwodzie przekraczającym wielkości określone w ustawie są obowiązane zgłosić ten zamiar we właściwym urzędzie gminy bądź miasta. Zmienia się również miejsce mierzenia oraz graniczne wielkości obwodu pnia dla poszczególnych gatunków.

Od 1 stycznia tego roku obowiązywały przepisy, pozwalające w zdecydowanej większości przypadków wyciąć drzewo na swojej posesji w celach prywatnych bez żadnych formalności – przypomina Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta. – Ostatnia nowelizacja ustawy, która wchodzi w życie 17 czerwca, wprowadza obowiązek zgłoszenia zamiaru wycinki drzew przekraczających limity obwodu pnia do urzędu gminy – dodaje.

Obwód pnia na wysokości 5 cm

Po nowelizacji obwód pnia należy mierzyć na wysokości 5 cm, a przepisy wskazały też drzewa, jakiego gatunku i o jakiej grubości należy zgłosić urzędnikom, w przypadku chęci ich usunięcia. I tak, właściciel nieruchomości musi zgłosić do urzędu chęć usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jednolistnego i klonu srebrzystego. Zamiar usunięcia drzewa należy również zgłosić w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego, gdy ich obwód przekracza 65 cm. W przypadku pozostałych gatunków drzew obowiązek zgłoszenia występuje wówczas, gdy ich obwód przekracza 50 cm. – Istotne jest to, że mówimy o zasadach dla właścicieli nieruchomości. Wiele osób zapomina, że nie dotyczą one użytkowników wieczystych, dzierżawców itp., którzy muszą uzyskać zezwolenie – zaznacza Ewa Wyciślik.

Po zgłoszeniu zamiaru wycinki w urzędzie jego przedstawiciele w ciągu 21 dni dokonają oględzin drzew, sprawdzając gatunek drzew i ich obwód. W razie stwierdzenia braków w zgłoszeniu właściciel będzie miał 7 dni na jego uzupełnienie. Po oględzinach Prezydent Miasta ma 14 dni na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu. – Brak reakcji Prezydenta w tym terminie oznacza zgodę na wycinkę. Trzeba przy tym pamiętać, żeby doliczyć do 14 dni czas na doręczenie decyzji o sprzeciwie – mówi Ewa Wyciślik. – Jeżeli komuś zależy na czasie, może wystąpić wcześniej o zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – dodaje. Rudzki magistrat przypomina, iż w przypadku nieusunięcia drzewa w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzonych przez urzędników oględzin, przy ponownej chęci jego wycięcia należy ponownie dokonać zgłoszenia.

Sprzeciw urzędu wobec usunięcia drzewa

Jak stwierdza rudzki magistrat, urząd obligatoryjnie wniesie sprzeciw w przypadku nieuzupełnienia wskazanych właścicielowi braków w zgłoszeniu. Tak samo urzędnicy postąpią w sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia, np. zostało złożone przez użytkownika wieczystego. Urząd może też wnieść sprzeciw wobec wycinki drzew na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub objętym określonymi w ustawie formami ochrony przyrody.

Wycinka bez i z opłatami

Za usunięcie drzewa w celach prywatnych z własnej posesji nie są naliczane opłaty. Jeżeli jednak w ciągu 5 lat właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę na części nieruchomości, gdzie rosło wycięte drzewo, a budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, to nałożona zostanie opłata.

Drzewa usuwane z terenów miejskich

Przy okazji rudzki magistrat informuje, że wycinka drzew prowadzona jest również na terenach miejskich. Obejmuje ona drzewa obumarłe, będące w bardzo złym stanie, zagrażające bezpieczeństwu oraz kolidujące z infrastrukturą bądź z zaplanowanymi przez miasto inwestycjami. Właśnie został rozstrzygnięty przetarg na usunięcie 667 drzew, zlokalizowanych praktycznie we wszystkich dzielnicach miasta.

Jak podaje Urząd Miasta, jednym z obowiązków wykonawcy jest zapłata za pozyskane w trakcie wycinki drewno. Kwota ta obniży poniesione przez miasto koszty związane z wycinką, które w wyniku przetargu zostały ustalone w kwocie 106 tys. zł. Na usunięcie wskazanych w zamówieniu drzew Prezydent Miasta uzyskał zezwolenia wydane przez Marszałka województwa lub prezydentów miast wskazanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. sozosfera.pl