Zmiany w planach

Na początku grudnia br. weszły w życie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, zmieniające plany zadań ochronnych ustanowionych dla sześciu obszarów Natura 2000. Chodzi o Ostoję Szaniecko-Solecką (PLH260034), Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie (PLH260041), Dolinę Bobrzy (PLH260014), Ostoję Nidziańską (PLH260003), Dolinę Nidy (PLB260001) oraz Lasy Suchedniowskie (PLH260010).
 
Zmiany wynikały głównie z konieczności dookreślenia założonych celów działań ochronnych oraz modyfikacji podziału działań na fakultatywne i obligatoryjne, a także sprecyzowania działań w przypadku występowania różnych przedmiotów ochrony na tym samym terenie. Ponadto uszczegółowiono terminy prowadzenia działań ochronnych oraz monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony i działań ochronnych. Zmodyfikowane zostały również zapisy dotyczące działań obligatoryjnych w gospodarstwach rolnych, które mogłyby być interpretowane jako nakazy lub zakazy.
 

Partner Portalu

Partner Portalu