orlika krzykliwego

Żerowisko orlika krzykliwego kontra elektrownia słoneczna!

O tym, że żerowisko orlika krzykliwego na Polanie Białowieskiej zostało uratowane – poinformowała Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) uchylił bowiem decyzję środowiskową dla farmy fotowoltaicznej planowanej w tamtym miejscu.

WSA uchylił decyzję środowiskową

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem z 30 kwietnia br. uchylił decyzję środowiskową Wójta Gminy Białowieża oraz decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku dla farmy fotowoltaicznej na Polanie Białowieskiej – podała Pracownia. Organizacja zaznaczyła, że przeciwko tej inwestycji protestowali przyrodnicy, a Pracownia, w kwietniu 2023 r., złożyła skargę do WSA. Pracownia w skardze zwróciła uwagę m.in. na wadliwie przeprowadzoną ocenę oddziaływania na środowisko oraz przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska – orlika krzykliwego.

Organizacja wskazała, że Wójt Gminy Białowieża w grudniu 2022 r. zezwolił na realizację omawianego przedsięwzięcia. Projekt nosił nazwę: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Żubrowa o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zgoda obejmowała wygrodzenie i zabudowę panelami fotowoltaicznymi ok. 1,5 ha powierzchni działki. Pracownia zaznaczyła, że farma fotowoltaiczna została zaplanowana na unikatowym terenie polan białowieskich, przed rezerwatem ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego i na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska.

Działka przeznaczona na inwestycję to żerowisko orlika krzykliwego

Organizacja wskazała, że zgodnie z obowiązującym Planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 dla wspomnianego terenu (PZO), działka ta oraz okoliczne łąki, stanowią żerowisko orlika krzykliwego. Gatunek ten stanowi przedmiot ochrony obszaru. Zapisy PZO zakładają obligatoryjne działanie ochronne związane z ochroną czynną. Mieści się w tym zachowanie żerowisk gatunku poprzez utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania rolniczego. Realizacja inwestycji uniemożliwiłaby spełnienie tego zadania, w związku z czym jest ona niezgodna z prawem – zaznaczyła Pracownia.

W ramach toczącego się postępowania Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku (RDOŚ) odmówiła uzgodnienia warunków realizacji tego przedsięwzięcia. Mimo to Wójt Gminy Białowieża wydał zgodę na realizację przedsięwzięcia, ustalając środowiskowe uwarunkowania. Od decyzji Wójta odwołali się zarówno mieszkańcy z Fundacji Siła Lasu oraz Stowarzyszenia Lokalsi dla Puszczy, jak i Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Odwołania skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku (SKO) nie przyniosły jednak skutku. Organ ten bowiem podtrzymał decyzję wójta, odrzucając argumentację RDOŚ-u oraz opinię ornitologiczną autorstwa dr. hab. Przemysława Chylareckiego.

Broniąc żerowisko orlika krzykliwego skierowano skargę do WSA

Dlatego w kwietniu ub.r. Pracownia złożyła skargę do WSA, wskazując m.in. na wadliwie przeprowadzoną ocenę oddziaływania na środowisko. W ramach tej oceny nie uwzględniono konieczności podejmowania działań ochronnych związanych z ochroną czynną przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska, czyli orlika krzykliwego. Skarga została też złożona ze względu na wydanie zgody na realizację przedsięwzięcia pomimo odmowy uzgodnienia warunków jego realizacji przez RDOŚ.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu