Zamek w Stobnicy

Zamek w Stobnicy – ciąg dalszy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformowała o kolejnych krokach podjętych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) w odniesieniu do tzw. zamku w Stobnicy.

Jak podaje dyrekcja, RDOŚ decyzją z 26 kwietnia br., uchylił swoją decyzję ostateczną z 6 maja 2015 r. Chodzi o decyzję określającą warunki prowadzenia robót dla omawianej inwestycji, która wydana została na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Równocześnie w wydanej 26 kwietnia br. decyzji RDOŚ wniósł sprzeciw dla realizacji inwestycji. Zdaniem organu ochrony środowiska przedsięwzięcie to dotyczy bowiem działań objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej). Tymczasem decyzja taka dla zamkowej inwestycji nie została wydana.

Zamek w Stobnicy – decyzja uchylona przez przekroczenie powierzchni

Zasadniczym powodem, dla którego postępowanie dotyczące inwestycji zostało wznowione było ujawienie faktycznej powierzchni przekształconej na potrzeby przedsięwzięcia. Odbiega ona od areału deklarowanego wcześniej przez inwestora i przekracza obszar 2 ha.

To przekroczenie stało się również przyczyną uchylenia poprzedniej decyzji oraz wniesienia sprzeciwu wobec realizacji przedsięwzięcia.

Większa przestrzeń zajęta pod realizację zamku ma bowiem wpływ na klasyfikację przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla takiej inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Tymczasem w toku pierwotnego postępowania inwestor takiej decyzji nie przedłożył. W trakcie poprzedniego postępowania inwestor zadeklarował jednoznacznie, że powierzchnia, która ulegnie przekształceniu w związku z realizacją zamku wyniesie ok. 1,7 ha. Budowa miała się też zamknąć w granicach obszaru oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Regionalna dyrekcja stwierdza zatem, że w poprzednio prowadzonym postępowaniu RDOŚ został wprowadzony w błąd, co do faktycznej powierzchni, która ulegnie przekształceniu w związku z realizacją inwestycji.

Aktualnie wydane rozstrzygnięcie RDOŚ przekazał inwestorowi oraz Stowarzyszeniu Pracownia Na rzecz Wszystkich Istot, które w postępowaniu występuje na prawach strony. Swoją decyzję RDOŚ przekazał także do wiadomości Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (GDOŚ-owi) i Staroście Obornickiemu.

Jak tłumaczy regionalna dyrekcja, Starosta Obornicki został powiadomiony o przedmiotowym rozstrzygnięciu RDOŚ-a, gdyż jest organem wydającym decyzję o pozwoleniu na budowę. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wymagane jest uzyskanie (w przypadku takich inwestycji, jak omawiana) decyzji środowiskowej.

Zdaniem RDOŚ-a, „Starosta Obornicki ewentualnie Wojewoda Wielkopolski powinien w zakresie swoich kompetencji rozważyć podjęcie dalszych kroków prawnych dotyczących wydanego pozwolenia na budowę, polegających na wznowieniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę”.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie RDOŚ-a nie jest ostateczne, gdyż od decyzji tej służy stronom prawo do wniesienia odwołania do GDOŚ-a.

Na podstawie poznan.rdos.gov.pl

fot. sozosfra.pl (zdjęcie ilustracyjne)