Załagodzić konflikty

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie zakończyła projekt pn. „Zarządzanie populacją bobra europejskiego na obszarze województwa małopolskiego – stosowanie materiałów zabezpieczających”. Jego celem było ograniczenie liczby i rozmiaru szkód wyrządzonych przez bobry oraz zminimalizowanie wypłacanych odszkodowań, przy równoczesnym łagodzeniu konfliktów społecznych, wywołanych działaniami gatunku podlegającego ochronie.
 
Przedsięwzięcie stanowiło kolejny etap wdrażania strategii gospodarowania populacją bobra europejskiego w Małopolsce. W jego ramach zakupiono materiały zabezpieczające przed szkodami powodowanymi przez bobry (siatkę metalową, siatkę leśną i słupki metalowe), w celu ich nieodpłatnego przekazania właścicielom gruntów, na których zaistniały szkody i istnieje zagrożenie wystąpienia dalszych strat gospodarczych powodowanych przez ten gatunek.
 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 

Partner Portalu

Partner Portalu