Zadania z ochrony przyrody

Miliony na zadania z ochrony przyrody i edukacji ekologicznej

Prawie 4 mln zł dofinansowania przyznano na zadania z ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w woj. pomorskim. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) ogłosił wyniki pierwszych w tym roku konkursów z ochrony przyrody i Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Kolejne konkursy jeszcze w tym roku. Do rozdysponowania pozostało 2,5 mln zł.

Priorytety w działalności Funduszu

– W jubileuszowym roku warto podkreślić, że edukacja ekologiczna i ochrona przyrody zawsze były priorytetem w naszej działalności. Podejmowaliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym rosła świadomość ekologiczna mieszkańców województwa pomorskiego, powstawały zielone szkoły czy ścieżki edukacyjne, a także prowadzona była ochrona w rezerwatach przyrody. I będziemy to kontynuować. Wiemy, że potrzeby w tym zakresie są duże. Bardzo nam zależy, aby edukację ekologiczną prowadzić w sposób nowoczesny i interesujący. Taki, dzięki którym możliwa będzie zmiana nawyków na te przyjazne środowisku – mówi Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Wojewódzki Fundusz zaznacza, że przez 30 lat jego działalności nastąpiły ogromne zmiany w regionie. – Województwo pomorskie to pod względem przyrodniczym miejsce wyjątkowe. Liczne programy, także te prowadzone przez WFOŚiGW, mają na celu niedopuszczenie do dewastacji czy zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Jego ochrona to nasz priorytet, a walka o czyste środowisko powinna stać się wyzwaniem dla każdego z nas. Czasem wiąże się to z wprowadzaniem zmian i ograniczeń, ale warto to robić, by z dobrodziejstw natury mogły korzystać następne pokolenia. Każdy rozwój powinien być zrównoważony i uwzględniać lokalne uwarunkowaniaCorocznie Pomorskie odwiedzają setki tysięcy turystów. Pragniemy, by i mieszkańcy, i nasi goście mogli czerpać z jego bogactwa przez kolejne wieki. Pamiętajmy więc, że obcowanie z naturą oznaczać musi jej poszanowanie – podkreśla Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Regionalne wsparcie ekoedukacji

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej to – jak zaznacza WFOŚiGW – nowa inicjatywa. Jest ona prowadzona wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Pozwoli wielu podmiotom na przeprowadzenie działań edukacyjnych na niespotykaną dotąd skalę. Możliwa stała się realizacja projektów, na które wcześniej brakowało środków – podkreśla WFOŚiGW.

Dofinansowanie otrzyma 35 zadań. Wśród nich kampanie społeczne, warsztaty ekologiczne, festiwal animacji, trójwymiarowy spacer po instalacjach produkujących energię odnawialną, zajęcia edukacyjne w zielonych szkołach, na uniwersytetach, a dzięki dotacjom zmodernizowane i wyposażone zostaną sale edukacyjne.

– Wnioski były bardzo zróżnicowane. To cieszy, gdyż dzięki tej różnorodności zadań mają one szansę trafić do szerokiego grona odbiorców. A świadomość ekologiczna mieszkańców i turystów bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości środowiska naszego regionu – wyjaśnia Karol Czuba, przewodniczący komisji konkursowej Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Zadania z ochrony przyrody – dofinansowanie otrzyma 28 wniosków

W konkursie na zadania z ochrony przyrody dofinansowanie otrzyma 28 wniosków. Dzięki dotacji ze środków WFOŚiGW, prowadzona będzie czynna ochrona w rezerwatach, pielęgnacja pomników przyrody i zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych. Założone zostaną aleje rodzimych drzew miododajnych i owocodajnych, wspierane też będą ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt.

Realizacja przedsięwzięć z ochrony przyrody jest niezmiernie istotna z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania najcenniejszych pomorskich ekosystemów. Część z nich może zostać zrealizowana tylko dzięki dotacjom z WFOŚiGW – zaznacza Fundusz.

– Wzrost powierzchni obszarów chronionych – to jedno z kluczowych zadań w ochronie przyrody. Województwo pomorskie pod względem liczby rezerwatów zajmuje drugie miejsce w Polsce, za województwem mazowieckim. Możemy pochwalić się dwoma parkami narodowymi oraz siedmioma krajobrazowymi, jak również znaczącą powierzchnią obszarów Natura 2000. Jednak wciąż niewiele gmin, fundacji i stowarzyszeń podejmuje się realizacji zadań z czynnej ochrony przyrody, pozwalających na utrzymanie podstawowych procesów ekologicznych i systemów będących ostojami życia – tłumaczy Joanna Przytarska, członek komisji konkursowej.

Ile zadań z ochrony przyrody i ekoedukacji dofinansował WFOŚiGW?

Przy okazji WFOŚiGW przypomniał, że od 15 lat organizuje konkursy na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Rozpatrzył do tej pory 2135 wniosków, które uzyskały łącznie 69,5 mln zł dofinansowania. Dzięki tym środkom powstały zielone szkoły, ośrodki edukacji ekologicznej, ścieżki przyrodnicze. Odbyło się też wiele akcji i festynów proekologicznych. Dofinansowania udzielono także na kampanie edukacyjne, informacyjno-promocyjne, audycje radiowe, filmy, warsztaty ekologiczne, przyrodnicze wolontariaty.

Fundusz podkreśla też, że od lat wspiera również zadania, których celem jest ochrona przyrody i zrównoważone funkcjonowanie ekosystemów. Zawarł 166 umów, udzielił 7,5 mln zł dofinansowania.

W tym roku ogłoszone zostaną kolejne konkursy z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Budżet na realizację zadań wynosi 2,5 mln zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu