z misją dla przyrody

Z misją dla przyrody

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w konkursie i realizacji projektów, których celem będzie zwrócenie uwagi na walory lokalnej przyrody i potrzebę jej ochrony.

Konkurs „Misja Przyroda” jest adresowany do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z terenów wiejskich (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie) oraz z miast do 5 tys. mieszkańców.

Konkurs dla uczniów z misją dla przyrody

Zadaniem uczniów, którzy zgłoszą się do konkursu będzie zdefiniowanie dowolnie wybranego problemu, który dotyka środowisko przyrodnicze w najbliższej okolicy szkoły, a następnie podjęcie odpowiednich działań na rzecz jego rozwiązania poprzez realizację uczniowskiego projektu edukacyjnego. Jednym z ważnych elementów zadania konkursowego, przed jakim staną uczniowie, będzie nagłośnienie problemu oraz zaangażowanie w swoje działania społeczności lokalnej.

Fundacja nie wskazuje zamkniętej listy problemów, nad rozwiązaniem których mogą pochylić się uczniowie. Komisja konkursowa, podczas wyboru najlepszych pomysłów, zwróci szczególną uwagę na inwencję uczniów i przeprowadzoną przez nich diagnozę tego, co dla nich jest istotnym problemem w najbliższym otoczeniu. Mogą to być np. działania człowieka zagrażające przyrodzie, np. zaśmiecanie lasów czy wąwozów, zanieczyszczanie rzek lub jezior, rozdeptywanie lub betonowanie brzegów, rozkopywanie wydm, wypalanie traw, dzikie wysypiska śmieci, itp. Jednak problemem w oczach uczniów może być także niedocenianie przez mieszkańców walorów lokalnej przyrody jako środowiska swojego życia lub niedostateczne ich wykorzystanie w rozwoju lokalnym. Autorzy zgłaszanych do konkursu projektów zachowują całkowitą swobodę wyboru inicjatywy oraz środków służących rozwiązaniu problemu.

Celem konkursu „Misja Przyroda” jest uświadomienie uczniom, jaką wartość ma ich lokalne dziedzictwo przyrodnicze, uwrażliwienie ich na potrzeby lokalnej przyrody oraz rozwinięcie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z jej ochroną. Ponieważ część niekorzystnych zjawisk w przyrodzie jest wynikiem bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania człowieka, chcemy by uczniowie nauczyli się dostrzegać te zależności i uwzględniali je w proponowanych przez siebie rozwiązaniach. Poprzez tę inicjatywę inspirujemy również uczniów oraz nauczycieli do aktywnego włączenia się w życie lokalnej społeczności. Taka forma zajęć jest dla uczniów ciekawą i rozwijającą formą nauki, zupełnie inną od tej znanej ze szkolnych lekcji – mówi Krzysztof Podhajski, prezes Zarządu EFRWP.

„Misja Przyroda” – zgłoszenia do 24 kwietnia br.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 24 kwietnia br. nadesłać list intencyjny, w którym uczniowie wskażą problem, jaki chcieliby rozwiązać oraz krótko opiszą sposób jego rozwiązania. Uczniowie, których projekty zostaną zaakceptowane przez komisję konkursową, będą mogli przystąpić do ich realizacji. W trakcie i po zakończeniu projektu zadaniem uczniów będzie przygotowanie raportu podsumowującego działania projektowe, w tym m.in. opis celów, jakie postawili sobie uczestnicy zespołu, sposób rozwiązania problemu oraz efekty osiągnięte w wyniku realizacji projektu.

Warto podkreślić, że każda szkoła może zgłosić tylko jeden projekt konkursowy. Nagrodą główną w konkursie, dla sześciu zwycięskich zespołów, jest trzydniowy pobyt w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów.

W trakcie pobytu uczniowie wezmą udział w niezwykłej lekcji przyrody. Program zajęć obejmie 2,5 dnia badań terenowych prowadzonych przez specjalistów miejscowego Centrum Edukacji Ekologicznej na plażach, klifach i w lasach Wolińskiego Parku Narodowego oraz zajęcia w laboratorium przyrody.

Wszystkim zwycięskim zespołom Fundacja EFRWP zapewnia nocleg (trzy noce), wyżywienie dla uczestników projektu i opieki szkolnej oraz transport lokalny. Ponadto sześć kolejnych zespołów otrzyma bony o wartości 3000 zł na doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez EFRWP

fot. EFRWP

 

reklama