Wrzosowiska pod ochroną

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podpisał kolejne zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063.
 
Obszar ten składa się z dwóch enklaw, oddzielonych od siebie doliną Kwisy. W większości stanowią go poligony wojskowe, wykorzystywane od XIX w., co pozwoliło na wykształcenie się rozległych wrzosowisk o dużej wartości przyrodniczej. Aktywność działań wojskowych na czynnym poligonie (np. miejscowe rozjeżdżanie, zdzieranie pokrywy roślinnej do nagiej powierzchni gleby, sporadyczne pożary i podobne zaburzenia) stymuluje odnawianie się wrzosowisk i najskuteczniej gwarantuje ich funkcjonowanie we właściwym stanie. Ponadto w obrębie poligonu prowadzona jest gospodarka pasieczna – pozyskiwany tu miód wrzosowy stanowi jeden z ważniejszych produktów regionalnych. W obszarze występują także zbiorowiska leśne, a na mniejszych powierzchniach – wydmy, murawy napiaskowe i torfowiska. Ponadto ostoja jest istotnym siedliskiem wilka.
 
Plan zadań ochronnych został opracowany w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. Ustanowiony plan określa m.in. zidentyfikowane zagrożenia dla przedmiotów ochrony oraz działania ochronne mające na celu przede wszystkim utrzymanie ich właściwego stanu ochrony.
 
Zarządzenie wejdzie w życie 29 sierpnia 2014 r.
 
Na podstawie: http://wroclaw.rdos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu