Wezwanie do skutecznej ochrony lasów

Grupa 23 polskich organizacji pozarządowych wezwała Ministra Klimatu i Środowiska do skutecznej ochrony lasów. To odpowiedź na krytykę planów zwiększenia ambicji Unii Europejskiej (UE) w zakresie ochrony lasów, skierowaną przez ministra Michała Kurtykę do Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej (KE) – podkreśliła Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Postulaty, spełnienie których ma prowadzić do skutecznej ochrony lasów

W liście, wysłanym 26. sierpnia br., organizacje wezwały ministra do wdrożenia założeń nowej Strategii Leśnej i Strategii Bioróżnorodności UE, w sposób zapewniający skuteczną ochronę lasów oraz odpowiadający na wyzwania postępującego kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

Jak zaznaczyła Pracownia, organizacje w liście domagały się natychmiastowego zaprzestania wycinek we wszystkich zachowanych w Polsce starodrzewach o charakterze naturalnym, w tym w Puszczy Karpackiej, Boreckiej i Białowieskiej, a następnie objęcia ich ochroną ścisłą w ramach rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Sygnatariusze listu oczekują także wyłączenia z użytkowania gospodarczego przynajmniej 20% wszystkich lasów w Polsce oraz dostosowania prowadzenia gospodarki leśnej w pozostałych lasach do prawa krajowego i unijnego, a także wymogów ochrony przyrody. Miałoby to być osiągnięte m.in. przez ponowne podporządkowanie gospodarki leśnej wymogom ochrony gatunkowej, zaprzestanie prowadzenia wycinek w okresie lęgowym ptaków, ograniczenie chemizacji leśnictwa i stosowania zrębów zupełnych, a także ustanowienie instytucjonalnego i społecznego nadzoru nad gospodarką leśną, poprzez egzekwowanie wymogu posiadania przez nadleśnictwa zatwierdzonych, możliwych do zaskarżenia w sądzie planów urządzenia lasu.

Odpowiedź na list ministra

Pracownia tłumaczy, że działanie organizacji pozarządowych jest odpowiedzią na list ministra Kurtyki do wiceprzewodniczącego Timmermansa oraz do komisarzy Wojciechowskiego, Breton, Simson i Sinkevičiusa, dotyczący założeń nowych Strategii Leśnej i Bioróżnorodności UE. W ocenie organizacji pozarządowych przedstawione przez ministra stanowisko świadczy o niedocenianiu przez niego powagi postępującego kryzysu klimatyczno-ekologicznego oraz poparciu przez Michała Kurtykę rozwiązań, które nie tylko nie przyczynią się do powstrzymania tego kryzysu, ale prowadzić będą wręcz do jego zaostrzenia. Pracownia wskazuje, że w swoim liście minister Kurtyka m.in. skrytykował unijne plany zwiększenia powierzchni obszarów ściśle chronionych, a także poddał w wątpliwość skuteczność wzmocnienia ochrony starych lasów jako narzędzia w walce ze zmianami klimatu. Wyraził też poparcie dla funkcjonującego obecnie w Polsce modelu gospodarki leśnej oraz wykorzystania drewna do produkcji energii. W liście do ministra organizacje pozarządowe odnoszą się do tych i innych stwierdzeń zawartych w jego stanowisku, wskazując na wynikające z nich liczne zagrożenia dla przyrody i klimatu.

Dążenie do skutecznej ochrony lasów, by móc chronić klimat

Treść listu Michała Kurtyki, to kolejny dowód na to, jaki wpływ na kształtowanie polityki państwa w zakresie zarządzania lasami ma Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Minister bezrefleksyjnie powtarza promowane przez przedstawicieli tej instytucji argumenty, pomagając utrzymać pozwalające na eksploatację polskich lasów status quo. Tymczasem jeśli chcemy, żeby lasy pomogły nam w walce z kryzysem klimatyczno-ekologicznym, gospodarka leśna w Polsce wymaga gruntownych zmian, w czym pomóc może wdrożenie założeń Strategii Bioróżnorodności i Strategii Leśnej UE. Liczymy na to, że minister wysłucha głosu społeczeństwa obywatelskiego i przestanie podejmować decyzje pod dyktando instytucji, w której interesie jest kontynuowanie gospodarczej eksploatacji lasów bez ograniczeń – powiedział Augustyn Mikos ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Organizacje wzywają do skutecznej ochrony lasów, której elementem jest ochrona bioróżnorodności

Polski rząd i Lasy Państwowe od początku dyskusji na temat nowej Strategii Leśnej podejmowały działania, mające na celu obniżenie ambicji dotyczących ochrony i zarządzania lasami w sposób priorytetyzujący ochronę klimatu i bioróżnorodności – uważa Pracownia. W lipcu br. Polska po raz kolejny znalazła się w gronie sygnatariuszy listu sprzeciwiającego się nadaniu rangi priorytetu ochronie bioróżnorodności w Strategii Leśnej, tym razem skierowanego do wiceprzewodniczącego Timmermannsa.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)