W trosce o bobry i stawy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku rozpoczęła realizację projektuOchrona siedlisk i ostoi bobra europejskiego”. Są to działania pilotażowe związane z zabezpieczeniem wybranych stawów hodowlanych. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
 
Celem tego zadania jest ochrona miejsc bytowania bobra poprzez eliminowanie negatywnych skutków jego działalności. Działania projektowe są ukierunkowane przede wszystkim na ochronę ostoi w okolicach stawów hodowlanych. Bóbr europejski przez swoją działalność powoduje znaczne szkody w stawach rybnych. Najczęściej polegają one na przerywaniu grobli okalających stawy, przez kopanie w nich nor, następstwem czego jest wypływanie lub śnięcie ryb, a to z kolei skutkuje stratami finansowymi właścicieli stawów.
 
Bobry zajmują terytoria przez wiele lat, często przez całe życie. Ich przemieszczanie ze stanowiska w inne miejsce nie oznacza końca kłopotów, gdyż zostaje ono szybko skolonizowane przez inne rodziny. Na ogromnej większości stanowisk zasadniejsze jest zatem utrzymywanie bobrów w określonym miejscu i minimalizowanie skutków ich działalności.
 
Jednym z prowadzonych działań będzie grodzenie stawów hodowlanych w najbardziej newralgicznych miejscach przylegających do miejsc stałego bytowania rodzin bobrowych. Kolejnym sposobem będzie zabezpieczenie grobli przez ułożenie na nich specjalnej siatki. Grodzenia zostaną wykonane tak, by ochronić groble przed ich rozkopywaniem przez zwierzęta.
 
W celu zabezpieczeń stawów hodowlanych zakupiono 3500 m specjalnej siatki o różnych parametrach, dostosowanych do warunków terenowych, oraz niemal 1000 słupków ogrodzeniowych. Wszystkie zakupione materiały zabezpieczające przekazano właścicielom lub dzierżawcom obrębów hodowlanych, których zadaniem będzie ich montaż.
 
Dotychczasowe działania RDOŚ-u w Białymstoku, związane z minimalizowaniem działalności bobrów, polegały na montażu specjalnych rur przelewowych w tamach, przesiedlaniu rodzin bobrowych ze stanowisk szczególnie konfliktowych w inne miejsca oraz finansowaniu budowy ogrodzeń w celu ochrony terenów leśnych. Większość z nich była finansowana ze środków WFOŚiGW w Białymstoku.
 
Szacuje się, że na terenie woj. podlaskiego zamieszkuje obecnie ponad 15 tys. osobników bobra europejskiego. Gatunek ten jest chroniony prawem zarówno międzynarodowym, jak i polskim.
 

Partner Portalu

Partner Portalu