Zabiegi w obrębie korony drzewa

Ustawa o ochronie przyrody i zabiegi w obrębie korony drzewa

Zgodnie z art. 87a ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1614, ze zm. – u.o.p.), prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa.

Wyjątek od ww. zasady stanowią sytuacje, które mają na celu usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa bądź też wykonanie specjalistycznego zabiegu przywracającego statykę drzewa.

Warto dodać, że myśl art. 87a ust. 5 u.o.p., usunięcie ponad 50% gałęzi, jeśli nie zostały zachowane powyższe cele, stanowi zniszczenie drzewa. Jednak dochowanie tych warunków (usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa, wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa) nie będzie już traktowane jako delikt administracyjny zniszczenia drzewa.

Zabiegi w obrębie korony drzewa – odpowiedzialność administracyjna

Warto zwrócić uwagę na art. 87a ust. 3 dotyczący obowiązku podmiotu wykonującego specjalistyczny zabieg w celu przywrócenia statyki drzewa. Otóż jest on zobowiązany sporządzić dokumentację, w tym fotograficzną, wskazującą na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Ponadto, dokumentacja ta winna być przechowywana przez niego przez pięć lat od końca roku, w którym wykonano zabieg. To na podmiocie wykonującym zabieg będzie ciążyła ewentualna odpowiedzialność administracyjna za zniszczenie drzewa. Okres ten to czas przedawniania się administracyjnych kar pieniężnych.

Od 28 sierpnia 2015 r. do wspomnianej ustawy wprowadzono zasadę karania administracyjną karą pieniężną za nielegalną wycinkę zieleni oraz zniszczenie (uszkodzenie) drzew i krzewów nie tylko posiadacza nieruchomości, ale także podmiotu, który działał bez jego zgody. Zgodnie z art. 88 ust. 2 u.o.p., administracyjna kara pieniężna jest nakładana na posiadacza nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.

W przypadku kar za zniszczenie (uszkodzenie) zieleni tym innym podmiotem działającym bez zgody posiadacza nieruchomości będzie podmiot wykonujący cięcia w obrębie korony, który przekroczył zakres zlecenia (np. posiadacz nieruchomości zlecił dokonanie cięć zgodnie ze sztuką oraz przepisami prawa, a wykonawca – wychodząc poza zakres zlecenia – samowolnie ogłowił korony drzew).

Delikt uszkodzenia drzewa spowodowany wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa (art. 88 ust. 1 pkt. 4 u.o.p.), zgodnie z art. 87a ust. 4 tej ustawy, stanowi usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2 art. 87a.

Kara administracyjna ze uszkodzenie drzewa

W myśl art. 89 ust. 2 u.o.p., administracyjną karę pieniężną za uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony ustala się w wysokości opłaty za usunięcie drzewa, o której mowa w art. 84 ust. 1, pomnożonej przez 0,6.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 u.o.p. w związku z art. 87a ust. 5 u.o.p., delikt zniszczenia drzewa polegający na nadmiernych cięciach korony zachodzi w sytuacji usunięcia więcej niż 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2 art. 87a.
Artykuł 88 ust. 4 u.o.p. przewiduje, że termin płatności kar wymierzonych na podstawie ust. 1 pkt. 3 odracza się na pięć lat, jeżeli stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odroczenie terminu płatności kar wymierzonych za zniszczenie korony drzewa dotyczy 70% wysokości kary (art. 88 ust. 5 u.o.p.), a więc 30% kwoty organ pobiera od razu (tj. w terminie 14 dni od ostateczności decyzji administracyjnej wymierzającej karę).
Zgodnie z art. 88 ust. 6 u.o.p., kara jest umarzana po upływie pięciu lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu, lub braku żywotności drzewa lub krzewu z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego.

Jeśli drzewo lub krzew obumarły przed upływem pięciu lat, karę uiszcza się niezwłocznie, chyba że drzewo lub krzew nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego (art. 88 ust. 7 u.o.p.).

Warto podkreślić, iż – zgodnie z art. 89 ust. 7 u.o.p. – w przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej (klauzula stanu wyższej konieczności).

Na zakończenie warto podkreślić, iż obecnie obowiązujące zapisy u.o.p. stanowią prawne podejście do problematyki cięć w koronie i nie mogą być interpretowane w oderwaniu od zasad sztuki ogrodniczej, dlatego dokonywanie prac w koronie należy zlecać firmom specjalistycznym.

Agnieszka Masłowska-Gądek

Agnieszka Masłowska-Gądek

radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy, w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie, www.kancelariamaslowska.pl, radca.am@gmail.com.