Ustawa o gatunkach obcych

Ustawa o gatunkach obcych podpisana przez Prezydenta RP

Jak podała na swojej stronie internetowej Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), 19 sierpnia br., Prezydent RP podpisał akt prawny, jakim jest ustawa o gatunkach obcych. Ustawa określa ramy prawne dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych w przyrodzie.

Ustawa o gatunkach obcych – uzupełnienie przepisów unijnych

Omawiana ustawa o gatunkach obcych uzupełnia przepisy unijne zawarte w rozporządzeniu w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.

Jak zaznacza GDOŚ, rozporządzenie to reguluje m.in. kwestie listy inwazyjnych gatunków obcych (IGO) dla Unii Europejskiej (UE), kontroli unijnych granic, raportowania, wzajemnego powiadamiania oraz współpracy między państwami członkowskimi.

Według GDOŚ, rozwiązania zaproponowane w ustawie podpisanej przez Prezydenta RP mają przyczynić się do eliminacji lub zminimalizowania negatywnego wpływu wybranych IGO na rodzimą przyrodę, usługi ekosystemowe, a także na gospodarkę i ludzkie zdrowie.

Przy zwalczaniu IGO współpracować będą różne służby państwowe, w tym organy ochrony przyrody, organy celne, myśliwi, leśnicy, a także zarządcy wód, Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego oraz zarządcy nieruchomości – wskazuje GDOŚ.

Ustawa o gatunkach obcych i kara dla wprowadzających gatunki inwazyjne

Dyrekcja wskazuje też, że ustawa ma również zapewnić należyte informowanie społeczeństwa o inwazyjnych gatunkach obcych poprzez stworzenie centralnego rejestru, w którym będą gromadzone dane dotyczące występowania w środowisku IGO i środków zaradczych zastosowanych wobec nich. Ustanawiają one zasadę, że wprowadzający inwazyjny gatunek do środowiska płaci karę.

Przy okazji GDOŚ poinformowała, że uruchomiła bazę danych o IGO. Dane o nowych stanowiskach IGO stanowiących zagrożenie dla UE czy Polski, będą przekazywane do gmin, a po zweryfikowaniu i wprowadzeniu danych do bazy przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, gmina będzie informować podmioty właściwe do zwalczania tego IGO.

Ustawa o gatunkach obcych – cyrki i azyle

Przyjęte regulacje odnoszą się także do problemu tzw. cyrków amatorskich poprzez wyłączenie cyrków z katalogu podmiotów zwolnionych z zakazów przetrzymywania gatunków niebezpiecznych. Ponadto możliwe będzie utworzenie azylów dla zwierząt (np. IGO przejętych z przejścia granicznego lub odłowionych ze środowiska).

Więcej informacji na temat IGO można znaleźć na stronie poświęconej inwazyjnym gatunkom obcym.

Na podstawie www.gov.pl/web/gdos

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny