unijne środki

W trosce o ochronę przyrody. Unijne środki na ograniczenie zanieczyszczeń

Unijne środki na przywrócenie utraconych wartości użytkowych lub przyrodniczych terenom zanieczyszczonym lub zdegradowanym działalnością człowieka są dostępne dla samorządów. Będzie je można wykorzystać np. do usuwania dzikich składowisk odpadów. Ma to ograniczyć oddziaływanie zanieczyszczeń i wpłynąć na poprawę krajobrazu. Informację przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ).

Na co można zdobyć unijne środki?

Urząd marszałkowski na konkurs przeznaczy blisko 16,5 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. – Inwestujemy w przyszłość. Inwestujemy w ochronę przyrody i zieloną infrastrukturę. W ogłoszonym naborze przeznaczamy prawie 16,5 mln zł unijnych środków dla samorządów, które będą mogły przeprowadzić najpotrzebniejsze działania związane z oceną stanu środowiska, przeprowadzeniem badań gruntów, usunięciem niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów oraz przywróceniem wartości użytkowych terenom zdegradowanym – powiedział Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Priorytetem mają być działania, które prowadzą do przeznaczenia terenu na cele przyrodnicze, a także do rozwoju nowych terenów zielonych oraz nowej infrastruktury zielonej, spełniającej też funkcje publiczne i społeczne. Według informacji przekazanej przez UMWZ, środki będzie można zdobyć na działania związane m.in. z:

  • rozpoznaniem, inwentaryzacją i oceną stanu środowiska,
  • przeprowadzeniem badań zanieczyszczenia gleby, ziemi, wód powierzchniowych i    gruntowych,
  • przeprowadzeniem remediacji, rekultywacji gruntów, w tym dekontaminacji,
  • zagospodarowaniem terenów zrekultywowanych na cele przyrodnicze np. wprowadzeniem roślinności czy zadrzewieniem,
  • usunięciem „dzikich składowisk”.

Do kiedy można składać wnioski?

W tym naborze pula środków ma wynieść niespełna 16,5 mln zł. Maksymalnie można uzyskać 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych. O dotacje ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki lub stowarzyszenia. Uprawnione do ubiegania się o wsparcie są także jednostki organizacyjne działające w imieniu JST posiadające osobowość prawną. Wsparcie obejmie wyłącznie tereny, które nie należą do Skarbu Państwa. Wnioski można składać do 18 marca 2024 roku. Wyniki powinny być znane w lipcu. Do składania wniosków o dofinansowanie służy aplikacja WOD2021 (wod.cst2021.gov.pl/), a szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.funduszeue.wzp.pl/nabory i na portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny