Dyrektywy siedliskowej

Uchybienia krajów członkowskich wobec dyrektywy siedliskowej piętnowane przez KE

Komisja Europejska (KE) poinformowała, że postanowiła wezwać Łotwę (INFR(2021)2260) do dostosowania prawodawstwa krajowego do dyrektywy siedliskowej (dyrektywa 92/43/EWG), zwłaszcza w odniesieniu do ochrony rysiów. Z kolei Cypr (INFR(2021)2064) został wezwany przez KE do wprowadzenia środków mających na celu ochronę obszarów Natura 2000 i zarządzanie nimi (również chodzi o przestrzeganie zobowiązań wynikających ze wspomnianej dyrektywy siedliskowej).

Artykuł 12 ust. 1 dyrektywy siedliskowej i ochrona rysiów w Łotwie

W odniesieniu do sprawy dotyczącej Łotwy, Komisja Europejska przypomniała, że art. 12 ust. 1 dyrektywy siedliskowej zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia systemu ścisłej ochrony gatunków zwierząt wymienionych w wykazie, który obejmuje także rysie. Komisja Europejska stwierdza, że pomimo sprawozdania z 2020 r. sporządzonego przez Państwowy Urząd Kontroli Łotwy, w którym zalecono dostosowanie krajowych przepisów do dyrektywy siedliskowej, tak się jednak nie stało. Stąd też KE podjęła decyzję o wystosowaniu wezwania do usunięcia uchybienia. Łotwa ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez KE, a w przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Bruksela może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Unijne tereny mające znaczenie dla Wspólnoty wyznaczane na mocy tzw. dyrektywy siedliskowej

Komisja Europejska wskazała, że na mocy tzw. dyrektywy siedliskowej państwa członkowskie są zobowiązane do zaproponowania unijnych terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, które następnie dodaje się do unijnych wykazów biogeograficznych. W ciągu sześciu lat od umieszczenia w wykazie państwa członkowskie muszą wyznaczyć tereny mające znaczenie dla Wspólnoty jako specjalne obszary ochrony (SOO), ustanowić cele ochrony oraz środki wymagane do zachowania lub odtworzenia gatunków i siedlisk, które występują na tych obszarach, w celu osiągnięcia właściwego stanu ochrony. Organ unijny wskazuje, że spełnienie wspomnianych wymogów jest kluczowe dla ochrony bioróżnorodności w Unii Europejskiej (UE). Bruksela przypomina przy tym, że celem zarówno Europejskiego Zielonego Ładu, jak i unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 jest, powstrzymanie utraty bioróżnorodności na terenie UE, poprzez ochronę obszarów przyrodniczych i przywrócenie zdegradowanych ekosystemów do właściwego stanu.

Uzasadniona opinia wystosowana wobec Cypru za niespełnianie wymogów dyrektywy siedliskowej

Komisja skierowała do Cypru wezwanie do usunięcia uchybienia w czerwcu 2021 r. Jednakże do tej pory spośród 37 obszarów cele ochrony nie zostały jeszcze ustalone dla trzech specjalnych obszarów ochrony. Ponadto cele określone dla pozostałych 34 obszarów nie spełniają wymogów dyrektywy siedliskowej, ponieważ albo są zbyt niejasne, albo nie określają właściwie gatunków, które miałyby podlegać ochronie. Nie ustanowiono też środków ochrony dla 33 SOO, a środki ustanowione dla czterech SOO są zbyt ogólne, by zapewnić odpowiednią ochronę gatunków i siedlisk. Komisja podjęła zatem decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Cypr ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Na podstawie ec.europa.eu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

partner merytoryczny