Teledetekcyjne badanie ekosystemów

Teledetekcyjne badanie ekosystemów z dofinansowaniem NFOŚiGW

Babiogórski Park Narodowy otrzyma 1,7 mln zł dotacji na badanie ekosystemów metodą teledetekcji – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Projekt pn. „Ocena stanu ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego za pomocą nowoczesnych metod teledetekcyjnych” będzie prowadzony przez trzy lata. Analizie poddana zostanie powierzchnia siedlisk licząca ponad 3391 ha. Teledetekcja to rodzaj badania wykonywanego zdalnie, z odległości, przy wykorzystaniu specjalistycznych czujników – tłumaczy NFOŚiGW.

W przedsięwzięciu zaplanowano pozyskanie aktualnych i historycznych danych teledetekcyjnych oraz przeprowadzenie szeregu analiz środowiska przyrodniczego. Uzyskane i uporządkowane informacje mają pozwolić na podejmowanie odpowiednich decyzji podczas planowania i realizacji zadań ochronnych BPN. Osiągniecie efektu ekologicznego, czyli pełnej oceny sytuacji fauny i flory na tym rozległym obszarze, spodziewane jest pod koniec grudnia 2021 r.

Teledetekcyjne badanie ekosystemów w Babiogórskim Parku Narodowym

Jak wskazuje NFOŚiGW, celem przedsięwzięcia jest gruntowne zbadanie stanu przyrodniczego obszarów chronionych. Chodzi o teren położony w granicach Babiogórskiego Parku Narodowego (BPN), zaliczanego do światowej sieci Rezerwatów Biosfery. Obejmuje on jednocześnie obszary Natura 2000 „Babia Góra” PLB120011 i PL 120001.

To projekt ważny dla nas z kilku powodów. Po pierwsze, finalizujemy obecnie uchwalanie „Planu Ochrony”, który – jako dokument strategiczny – będzie obowiązywał w BPN przez 20 lat. Zakłada on różnorodne działania i wyznacza konkretne wskaźniki do osiągnięcia. Dzięki nowym możliwościom będziemy mieli fantastyczną okazję, żeby określić punkt wyjścia dla obowiązywania „Planu Ochrony”. Będziemy też w stanie w odpowiednich interwałach czasowych powtarzać badania naszej fauny i flory. W konsekwencji zdołamy rzetelnie określić, czy działania ochronne, które zaplanowaliśmy wobec ekosystemów, są skuteczne – zaznaczył dr Tomasz Pasierbek, dyrektor BPN podczas uroczystości związanej z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Dyrektor BPN zauważył także, że nie sposób mówić o trosce o przyrodę, jeśli na terenie Parku nie prowadzi się odpowiedniego monitoringu środowiska i stanu zasobów przyrodniczych. – Szczególnie należy to czynić w parkach narodowych, które stanowią jeden procent najcenniejszych obszarów przyrodniczych w skali całego kraju. W Babiogórskim Parku Narodowym umożliwi to dotacja przekazana przez NFOŚiGW – podkreślił dyrektor Pasierbek.

Dofinansowanie z POIiŚ

Źródłem dofinansowania projektu jest działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, prowadzone w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 25 września br. Sygnowali ją Anna Król, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW i dyrektor Pasierbek. Całkowity koszt projektu wyniesie 2 037 987 zł, z czego dotacja przekazana przez NFOŚiGW ze środków europejskich to 1 732 289 zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW/A. Połeć. Na zdjęciu od lewej: Anna Król, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW, dr Tomasz Pasierbek, dyrektor BPN i Małgorzata Adamska, dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW.