System tworzenia i powiększania parków narodowych

System tworzenia i powiększania parków narodowych z negatywną oceną

7 września Rada Wydziału Prawa i Administracji (Rada) Uniwersytetu Warszawskiego (UW) przyjęła uchwałę, której tematem jest system tworzenia i powiększania parków narodowych. Jak podaje UW, Rada negatywnie oceniła istniejący stan prawny dotyczący możliwości tworzenia oraz powiększania parków narodowych w Polsce.

W przyjętej 7 września uchwale Rada apeluje o pilne podjęcie prac nad zmianą systemu ochrony przyrody przez wprowadzenie zgodnych z Konstytucją rozwiązań umożliwiających skuteczne tworzenie nowych i powiększanie istniejących parków narodowych w Polsce, z poszanowaniem udziału samorządu terytorialnego.

System tworzenia i powiększania parków narodowych pod lupą w związku z pracami legislacyjnymi

Jak podał UW, podjęcie tego tematu przez Radę związane jest z prowadzeniem w Sejmie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o ochronie przyrody.

Według Rady, „Uzależnienie utworzenia parku narodowego od zgody jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze park narodowy miałby powstać – mimo że sprawa ta nie ma charakteru lokalnego, lecz ogólnopaństwowy – budzi istotne i uzasadnione wątpliwości co do zgodności z Konstytucją, w szczególności z jej art. 5, art. 31 ust. 3, art. 74 oraz art. 86. Godzi ono w ciążący na władzy publicznej obowiązek ochrony środowiska i wspierania jego poprawy przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju, jak też w obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego współczesnym i przyszłym pokoleniom”.

Obecny system tworzenia i powiększania parków narodowych uniemożliwia prowadzenie polityki państwa

Rada podkreśliła również, że „Obecny stan prawny uniemożliwia prowadzenie polityki państwa, gdyż nie jest ono w stanie osiągać celów, które zakłada w aktach planistycznych”. Na dowód tego Rada wskazała, że wspomniane akty planistyczne od lat przewidują utworzenie Turnickiego, Jurajskiego czy Mazurskiego Parków Narodowych, a także powiększenie powierzchni niektórych istniejących już parków narodowych.

Jak zaznacza UW, przyjęta uchwała jest pierwszą uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji w sprawach dotyczących ochrony przyrody. Uniwersytet zaznacza przy tym, że od lutego 2020 r. na wspomnianym wydziale działa zespół badawczy ds. prawa ochrony środowiska i bioróżnorodności, do którego zadań należy m.in. przegląd istniejących regulacji prawnych i proponowanie zmian prawnych służących ochronie przyrody, a także rozwiązań proekologicznych na Wydziale oraz na Uniwersytecie. W roku akademickim 2020/2021 zespół planuje organizację cyklu spotkań na temat ochrony środowiska i działań na rzecz ekologii.

Na podstawie www.uw.edu.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)