środowisko morskie

Chronić środowisko morskie – Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie

W zakresie dziedziny, jaką jest środowisko morskie Komisja Europejska (KE) wezwała szereg państw członkowskich do ochrony ich wód morskich. W gronie tych państw znalazły się: Bułgaria, Dania, Estonia, Grecja, Chorwacja, Cypr, Łotwa, Litwa i Malta.

Państwa unijne powinny chronić środowisko morskie

Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (dyrektywa 2008/56/WE). Celem dyrektywy jest ochrona mórz i oceanów Unii Europejskiej oraz zapewnienie zrównoważonego gospodarowania ich zasobami.

Zgodnie z ww. dyrektywą państwa członkowskie były zobowiązane do dokonania przeglądu i aktualizacji swoich „programów monitorowania” do 15 października 2020 r. Miały też obowiązek dokonania takich czynności wobec „programów środków”, w terminie do 31 marca 2022 r.

Wymienione państwa członkowskie nie przedłożyły jednak KE sprawozdań z przeglądu „programów środków” w wymaganym terminie. Bułgaria i Malta nie przesłały również sprawozdań z przeglądu swoich „programów monitorowania”.

W związku z tym Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu wezwania do usunięcia uchybienia do wyżej wymienionych dziewięciu krajów. Państwa te mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie stwierdzonych niedociągnięć. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi KE może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Na podstawie ec.europa.eu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny