Siedliska trawiaste pod ochroną

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, rozpoczęła realizację projektu pn. Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny.
 
Projekt finansowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Koszt przedsięwzięcia to blisko 1,1 mln zł, z czego 85% kosztów kwalifikowanych pochodzi ze wspomnianego źródła. Resztę zaś pokrywa budżet państwa.
 
Zadanie obejmie swym zasięgiem powiaty: bialski, włodawski, chełmski, zamojski, hrubieszowski, tomaszowski, krasnostawski, Łęczyński i parczewski. Ma ono na celu wzmocnienie populacji gatunków zagrożonych wyginięciem – żmijowca czerwonego i szczodrzeńca zmiennego, poprawę warunków siedliska murawy kserotermicznej w obszarze Natura 2000 Drewniki oraz wprowadzenie wypasu owiec ras rodzimych – świniarka i Uhruska jako jednej z najskuteczniejszych form ochrony terenów trawiastych. Dodatkowo w ramach projektu opracowane zostaną plany zadań ochronnych dla sześciu obszarów „naturowych”: Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB060002, Dolina Środowego Bugu PLB060003, Torfowiska Chełmskie PLH060023, Żmudź PLH060075, Rogów PLH060062 oraz Polesie PLB060019. RDOŚ nie zapomniał także o działaniach informacyjno-promocyjnych dotyczących zadań realizowanych w ramach projektu.
 
Realizacja projektu pozwoli na zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej siedlisk trawiastych na terenie wschodniej Lubelszczyzny dzięki stworzeniu podstaw dobrego zarządzania obszarami Natura 2000. Przedsięwzięcie potrwa do kwietnia 2016 r.
 

Partner Portalu

Partner Portalu