Siedliska i gatunki pod ochroną

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ustanowili plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018. Jest to teren o powierzchni ponad 20 tys. ha, a przedmiotem jego ochrony jest 11 typów siedlisk przyrodniczych, ujętych w załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r.w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, oraz 22 gatunki zwierząt wymienionych w załączniku II ww. dyrektywy.
 
Opracowanie planu zadań ochronnych było możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 

Partner Portalu

Partner Portalu