Sieć obszarów Natura 2000

Sieć obszarów Natura 2000 – KE wytyka uchybienia

Komisja Europejska (KE) postanowiła w ubiegłym tygodniu wezwać Polskę do usunięcia uchybień w obszarach związanych z ochroną przyrody. Uchybienia, do usunięcia których zachęca KE dotyczą przede wszystkim sieci Natura 2000.

Natura 2000 niedostatecznie chroniona w lasach

I tak, KE wzywa Polskę do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony lasów oraz występujących w nich gatunków roślin i zwierząt. Działania te mają być zgodne z wymogami prawodawstwa Unii Europejskiej (UE) w zakresie ochrony przyrody (dyrektywy siedliskowa 92/43/EWG i ptasia 2009/147/WE). Jak przypomina KE, dyrektywy te ustanawiają sieć Natura 2000, czyli ogólnounijną sieć obszarów chronionych, której celem jest zachowanie siedlisk i gatunków mających znaczenie dla UE.

Zgodnie z tymi przepisami plany urządzenia lasu, które regulują działania związane z gospodarką leśną (np. pozyskiwanie drewna na obszarach chronionych), muszą, przed wydaniem odpowiedniego zezwolenia, zostać poddane ocenie pod kątem ich wpływu na obszary Natura 2000.

Komisja zaznacza, że w Polsce takie oceny są przeprowadzane, ale polskie prawo nie zapewnia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do planów urządzenia lasu. Plany te mogą mieć znaczący wpływ na obszary Natura 2000, a zatem w tej sytuacji społeczeństwo jest pozbawione skutecznej ochrony sądowej w tym zakresie, a ochronę taką przewidziano w dyrektywie siedliskowej.

Ponadto KE zwraca uwagę, że w 2016 r. Polska zwolniła gospodarkę leśną z obowiązku stosowania ścisłej ochrony gatunkowej przewidzianej w dyrektywach ptasiej i siedliskowej, co jest sprzeczne z wymaganym systemem ochrony. W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia przesłane przez KE w lipcu 2018 r. Polska zgodziła się rozważyć zmianę prawa w dziedzinie leśnictwa w odniesieniu do wyjątków w zakresie gospodarki leśnej. Dotychczas nie osiągnięto jednak konkretnych postępów. Komisja podjęła zatem decyzję o skierowaniu do Polski uzasadnionej opinii. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Sieć obszarów Natura 2000 nieukończona

Jednocześnie KE podjęła decyzję o wezwaniu Polski (a także Portugalii i Rumunii) do usunięcia uchybienia w związku z niezapewnieniem odpowiedniej ochrony siedlisk i gatunków mających znaczenie dla UE poprzez wyznaczenie obszarów ochrony przyrody.

Zgodnie z prawodawstwem UE w zakresie ochrony przyrody (ww. wymienione dyrektywy) państwa członkowskie zgodziły się na rozwój spójnej europejskiej sieci Natura 2000 poprzez zaproponowanie Komisji odpowiednich terenów mających znaczenie dla Wspólnoty. Jednak wymienione państwa nie zaproponowały wszystkich terenów, a tereny zaproponowane nie obejmują w wystarczającym stopniu różnych typów siedlisk i gatunków wymagających ochrony – zaznacza KE.

Przedmiotowe państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do uwag przedstawionych przez KE, a w przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)