Są zadania ochronne

Obszary Natura 2000 – Pustynia Błędowska PLH120014 oraz Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 mają już plany zadań ochronnych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie podpisał zarządzenia w tej sprawie.
 
Pustynia Błędowska PLH120014 zajmuje powierzchnię blisko 2000 ha, z czego ponad 85% znajduje się na terenie gminy Klucze (woj. małopolskie), a pozostała część w granicach administracyjnych Dąbrowy Górniczej (woj. śląskie). Ochroną objęty został unikatowy w skali europejskiej śródlądowy obszar występowania piasków wydmowych z interesującymi formami geomorfologicznymi, rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt oraz zbiorowiskami muraw piaskowych.
 
Obecnie na terenie Pustyni prowadzony jest projekt LIFE+ „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”, który obejmuje oczyszczenie jej obszaru z niewybuchów i niewypałów, inwentaryzację przyrodniczą, usuwanie drzew i krzewów oraz udostępnienie jej turystom.
 
Z kolei Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 obejmuje polanę wewnątrz Puszczy Niepołomickiej o powierzchni ok. 350 ha. W granicach torfowiska przeważają turzycowiska, trzcinowiska, łąki wilgotne i ziołorośla zarastające wierzbą i olszą. Występują tu również zwarte populacje trzech gatunków motyli z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: modraszek nausitous, modraszek telejus oraz czerwończyk nieparek.
 
Projekty planów zadań ochronnych opracowano w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, finansowanego w 80% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a w 20% z budżetu Państwa.
 
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pustynia Błędowska wejdzie w życie 19 sierpnia 2014 r., natomiast dla Torfowiska Wielkie Błoto dzień później.
 

Partner Portalu

Partner Portalu