rozwój terenów zieleni w Żyrardowie

Rozwój terenów zieleni w Żyrardowie ze wsparciem z POIiŚ-u

Mieszkańcy Żyrardowa (woj. mazowieckie) będą mogli korzystać z nowych, rekreacyjnych terenów zieleni o powierzchni 4,64 ha. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże na ten cel dotację w wysokości 8,2 mln zł. Środki pochodzić będą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Pieniądze z zasobów europejskiego Funduszu Spójności będą przeznaczone na realizację drugiego etapu projektu, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców Żyrardowa.

Umowę potwierdzającą przekazanie dotacji podpisali Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz Lucjan Chrzanowski, prezydent Żyrardowa.

Ponad 8 mln zł na rozwój terenów zieleni w Żyrardowie przekaże NFOŚiGW

Koszt całkowity inwestycji, która będzie prowadzona do końca 2022 r., oszacowano na ok. 9,7 mln zł. W jej ramach zaplanowano zagospodarowanie terenu zieleni przy żyrardowskim zbiorniku wodnym – Staw Górny. Nastąpi oczyszczenie stawu oraz jego otoczenia, niwelacja terenu i zasadzenie materiału florystycznego. W ramach działania zaplanowano renaturyzację roślinności strefy nadbrzeżnej oraz stworzenie „zielonych”, wegetacyjnych wysp pływających.

Równolegle będą podjęte prace zmierzające do zagospodarowania terenu w dolinie rzeki Pisia Gągolina, pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską. Obejmą one istniejącą tam zieleń. Przeprowadzone zostanie również oczyszczenie tego rejonu, renaturyzacja strefy nadbrzeżnej oraz adaptacja naturalnej roślinności szuwarowej. Zasadzony zostanie ponadto nowy materiał roślinny. Oprócz tego pojawią się drewniane pomosty i elementy małej architektury.

Trzecim, synchronicznie realizowanym, elementem przedsięwzięcia ma być zagospodarowanie Skweru Inwalidów przy ul. 1 Maja. Tutaj także nastąpi uporządkowanie istniejącej zieleni, oczyszczenie terenu i jego niwelacja oraz nasadzenie nowych roślin.

Źródłem dofinansowania projektu w Żyrardowie jest II oś priorytetowa POIiŚ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, a ściślej – działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)