nowy rezerwat przyrody

Kochanowicki Grąd – nowy rezerwat przyrody w woj. śląskim

27 lutego br. w życie wejdzie zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach tworzące nowy rezerwat przyrody w województwie śląskim. Rezerwat znajduje się w gminie Kochanowice (pow. lubliniecki) i jest trzecim takim obiektem chronionym na obszarze Nadleśnictwa Herby. Jednocześnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) zaznaczyła, że Kochanowicki Grąd to 66. rezerwat przyrody na Śląsku.

Jakie rośliny tworzą Kochanowicki Grąd?

Nowy rezerwat został utworzony na terenie lasów we wschodniej części Leśnictwa Kochanowice. Ochroną rezerwatową objęty został fragment lasu grądowego o cechach naturalnych o powierzchni 26,45 ha. Przedmiotem ochrony są fragmenty wilgotnego grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum stachyetosum) z dorodnymi okazami dębu szypułkowego (135-170 lat). Kochanowicki Grąd tworzą również graby, olsze, jesiony, brzozy, osiki, jawory i sosny. Starodrzew liściasty jest dogodnym miejscem dla siedlisk bociana czarnego. W runie można zaobserwować kilka rzadkich gatunków roślin, takich jak czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) i przetacznik górski (Veronica montana), a także chronione gatunki storczyków.

Wokół rezerwatu utworzona została otulina o powierzchni 41,47 ha. Obejmuje ona przyległe tereny, zarówno leśne, jak i nieleśne. Jak podała RDOŚ, dzięki tej strefie ochronnej rezerwat zyska kompleksową ochronę przed możliwością negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych w przyszłości.

Prace nad nowym rezerwatem

Propozycję utworzenia rezerwatu w gminie Kochanowice po raz pierwszy wysunął prof. Janusz Hereźniak i opisał w studium przyrodniczo-historycznym z 2002 r. Nosiło ono tytuł: „Rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej”. Znaczenie przyrodnicze tego terenu dostrzegali również leśnicy. Dlatego realizowane w tym miejscu było szczególne podejście do gospodarowania drzewostanami.

– Jest to dla nas duże święto. Niezwykle cieszymy się z utworzenia nowego rezerwatu przyrody w naszym województwie. Jest to efekt naszych wieloletnich prac i starań, dlatego dzisiaj z pełną satysfakcją doceniamy tę historyczną chwilę i jesteśmy dumni z tego, że możemy mieć swój wkład w utworzenie kolejnego rezerwatu przyrody w regionie. Obiekt będzie służył przyszłym pokoleniom naukowców, botaników i przyrodników. Stąd wynika jego cel ochrony ujęty w zarządzeniu, czyli zachowanie tego cennego fragmentu lasu w Kochanowicach ze względów naukowych i dydaktycznych – powiedziała Mirosława Mierczyk-Sawicka, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Katowicach.

Kochanowicki Grąd - nowy rezerwat przyrody

Ostateczny kształt rezerwatu został ustalony w trakcie sesji wyjazdowej Regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego w listopadzie 2023 r. (czytaj tutaj).

Nowy rezerwat przyrody – Kochanowicki Grąd

– Pierwsze rezerwaty w woj. śląskim powstały w latach 50 XX wieku i dziś stanowią spuściznę po ówczesnych przyrodnikach. Przez te wszystkie lata utrzymały one swój status prawny i do dzisiaj się nimi opiekujmy – obserwujemy naturalne procesy, badamy, powiększamy. Cieszy nas, że w niewiele ponad rok znacząco zwiększyliśmy powierzchnię rezerwatów w województwie o ponad 100 ha – powiększając m.in. rezerwat Segiet i Las Murckowski. Dzisiaj jest ten dzień, gdzie zostawiamy pod opiekę dla przyszłych pokoleń przyrodników kolejny – tym razem nowy – obiekt rezerwatowy – podkreślił Przemysław Skrzypiec, zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach i regionalny konserwator przyrody.

Rezerwat przyrody w Kochanowicach jest rezerwatem nieudostępnionym do ruchu turystycznego. W celu zachowania przyrody rezerwatu w możliwie najbardziej naturalnym stanie i biorąc pod uwagę, najwyższą rangę jeśli chodzi o formę ochrony przyrody, nie przewiduje się możliwości wstępu na jego teren.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. RDOŚ w Katowicach

Partner Portalu

Partner Portalu