Rezerwat przyrody Polana Polichno

Rezerwat przyrody Polana Polichno powiększony!

Jedna z przyrodniczych perełek Ponidzia – położony na terenie Nadleśnictwa Pińczów – rezerwat przyrody Polana Polichno został znacznie powiększony – poinformowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu (RDLP). Charakterystyczne dla rezerwatu są roślinność kserotermiczna i występowanie rzadkich owadów oraz działania z zakresu ochrony czynnej – zaznaczają leśnicy.

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 czerwca 2021 r. powierzchnia rezerwatu wzrosła z niecałych 10 ha do ponad 36 ha. Ochroną objęto otaczające dotychczasowe granice rezerwatu drzewostany dębowe, które są siedliskiem jednego z największych, rodzimych chrząszczy – jelonka rogacza. Wniosek o powiększenie rezerwatu został złożony przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, przy pełnej akceptacji ze strony Nadleśnictwa Pińczów oraz leśników wchodzących w skład Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Kielcach – podkreśla RDLP.

Rezerwat przyrody Polana Polichno – co podlega ochronie?

Utworzony w 1974 r. rezerwat stanowi unikalne siedlisko flory stepowej. Jak zaznacza RDLP, wśród wielu gatunków roślin kserotermicznych znaleźć tam można: miłka wiosennego, groszek pannoński, len włochaty, a także dzięwięćsiła bezłodygowego oraz wisienkę stepową. Rezerwat jest również ważną ostoją storczyków, których kilka gatunków zakwita każdej wiosny. Spośród storczyków warto wymienić: obuwika pospolitego, buławnika wielkokwiatowego, storczyka kukawkę oraz jednego z naszych najpiękniejszych – storczyka purpurowego – dodają leśnicy.

Rezerwat przyrody Polana Polichno
Miłek wiosenny fot. Jacek Koba

Zgodnie z zapisami przewidzianymi w planie ochrony, Nadleśnictwo Pińczów od kilku lat prowadzi regularne działania związane z czynną ochroną przyrody w ramach kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez Lasy Państwowe realizowane ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Dzięki systematycznemu usuwaniu pojawiających się spontanicznie odrośli drzewek i krzewów udaje się utrzymać wciąż liczne populacje roślin stepowych oraz storczyków. Niezwykle spektakularny efekt tych prac można było zobaczyć tej wiosny, gdy zakwitły setki okazów storczyków purpurowych, zaś murawy mieniły się żółtą barwą miłków wiosennych oraz bielą zawilców wielkokwiatowych – podkreśla RDLP.

Rezerwat przyrody Polana Polichno – postulaty powiększenia od lat 70. XX w.

Rezerwat przyrody Polana Polichno
Jelonek rogacz samiec fot. Edyta Nowicka

Postulaty powiększenia rezerwatu pojawiały się już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wydzielenia leśne włączone do terenu rezerwatu stanowią bowiem ostoję dość silnej liczebnie populacji jelonka rogacza, który zasiedla występujące tutaj, prześwietlone drzewostany dębowe – zaznacza RDLP i dodaje, że dzięki nieformalnym działaniom leśników prowadzonym od wielu lat, udało się utrzymać i wzmocnić udział dębu w składzie drzewostanów, a także zachować okazy wiekowych dębów. Regularnie prowadzone w tym miejscu badania entomologiczne wskazują, że populacja jelonka rogacza jest stabilna, zaś utrzymanie właściwych warunków siedliskowych sprawi, iż tereny rezerwatu przyrody Polana Polichno będą wciąż stanowiły jedną z ważniejszych ostoi tego gatunku w Polsce.

Ogromne znaczenie w powodzeniu działań z zakresu ochrony przyrody ma współpraca pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami, stąd na terenie Ponidzia realizowanych jest wiele wspólnych projektów, w szczególności z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Dodatkowo mają one ogromne znaczenie dla edukacji przyrodniczej.

Należy pamiętać o tym, że na terenie rezerwatów przyrody obowiązują określone przepisami prawa zakazy, których celem jest zachowanie cennych elementów przyrody – przypominają leśnicy

Na podstawie nadesłanej informacji (autorem, której jest Jacek Koba z RDLP w Radomiu)

fot. na otwarcie Jacek Koba

Partner Portalu

Partner Portalu