Odbudowa siedlisk dąbrowy świetlistej w ramach projektu Re:Generacja

Dobra kondycja i różnorodność ekosystemów są podstawą jakości życia na naszej planecie – wskazano w informacji przekazanej przez PAP MediaRoom. W informacji zaznaczono też, że firma IKEA sfinansuje działania na rzecz odbudowy siedlisk dąbrowy świetlistej na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Działanie zostanie zrealizowane w ramach chroniącego zagrożone ekosystemy programu Re:Generacja prowadzonego przez UNEP/GRID-Warszawa.

Zapobiec degradacji cennych siedlisk przyrodniczych

Regeneracja zagrożonych siedlisk może zapobiec wyginięciu nawet miliona gatunków roślin i zwierząt na świecie. Dlatego Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ogłosiła lata 2021-2030 Dekadą Odtwarzania Ekosystemów. Chodzi o to, aby poprzez działania ochronne zapobiec degradacji cennych siedlisk przyrodniczych.

Dąbrowa świetlista – świetliste i ciepłolubne lasy dębowe – jest najbogatszym w gatunki ekosystemem leśnym w Polsce – zaznaczono w nadesłanej informacji. Ich istnienie było historycznie związane z ekstensywną działalnością człowieka: wypasem zwierząt, zbieraniem chrustu czy wycinką pojedynczych drzew. Zaniechanie tych działań sprawiło, że m.in. w Puszczy Kampinoskiej pojawiły się gatunki inwazyjne, które zacieniają niższe warstwy lasu i zagrażają stanowiskom roślin prawnie chronionych w Polsce. Należą do nich m.in. trzy gatunki wymienione w dyrektywie siedliskowej Unii Europejskiej (UE): starodub łąkowy, dzwonecznik wonny i leniec bezpodkwiatkowy.

Czynna ochrona przyrody w KPN-ie – naśladowanie dawnych czynności ludzi

Kampinoski Park Narodowy (KPN) jest jednym z niewielu w skali światowej parków narodowych sąsiadującym ze stolicą państwa. O jego wyjątkowości i różnorodności decyduje nie tylko historia geomorfologiczna i biologiczne bogactwo, lecz także działalność człowieka, który sprawił, że wykształciły się półnaturalne środowiska leśne.

– Jako park narodowy mamy za zadanie chronić różnorodność siedlisk. Dąbrowa świetlista to najbogatszy florystycznie zespół leśny, który powstał poprzez wypas, zbiór drewna na opał, wyrąb, grabienie ściółki i koszenie. Jedyną metodą utrzymania ekosystemów półnaturalnych w dobrej kondycji jest ochrona czynna. Próbujemy naśladować dawne czynności ludzkie – zaznaczyła Anna Kębłowska z zespołu nauki i monitoringu KPN-u.

Wartość przyrodnicza i znaczenie społeczne KPN-u sprawiło, że w 2000 r. dołączył do grona Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO. Natomiast w 2004 r. został on włączony do europejskiej sieci Natura 2000. W ramach programu Natura 2000, KPN jest zobowiązany do chronienia siedlisk zanikających w UE, wymienionych w europejskiej dyrektywie siedliskowej.

Zabiegi ochronne w KPN-ie w ramach programu Re:Generacja zaplanowane na jesień

Wykonanie zabiegów czynnej ochrony siedlisk dąbrowy świetlistej w ramach finansowanego przez IKEA programu Re:Generacja jest planowane na jesień br. Zabiegi ochronne będą polegały na zwiększeniu dostępu światła do niższych warstw roślinności poprzez zachowanie odpowiedniego zwarcia podszytu oraz usuwanie gatunków inwazyjnych. Dzięki temu rzadkie, objęte prawną ochroną gatunki roślin będą miały lepsze warunki do rozwoju – wskazano w nadesłanej informacji.

– W naszych działaniach na rzecz bioróżnorodności i troski o klimat opieramy się na naukowej wiedzy organizacji eksperckich. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć program Re:Generacja, a konkretnie sfinansować w jego ramach działania na rzecz ekosystemu dąbrowy świetlistej w Kampinoskim Parku Narodowym – podkreśliła Agata Czachórska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail.

Operatorem programu Re:Generacja jest UNEP/GRID-Warszawa. Jest to ośrodek działający w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, afiliowany przy UNEP – Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. UNEP/GRID-Warszawa od 1991 r. wspiera partnerów instytucjonalnych, organizacje oraz firmy w działaniach na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

Co udało się zrealizować w ramach programu Re:Generacja?

– W ciągu czterech lat trwania programu Re:Generacja podjęliśmy współpracę z sześcioma parkami narodowymi, trzema parkami krajobrazowymi, dwoma zarządcami ogrodów historycznych oraz 14 firmami. Objęliśmy wsparciem już 19 ekosystemów, ale w naszej bazie wciąż jest ponad dwa razy tyle cennych przyrodniczo miejsc wymagających wsparcia – wskazała Emilia Jurkiewicz z UNEP/GRID-Warszawa, koordynatorka programu Re:Generacja.

UNEP/GRID-Warszawa zrealizował w ramach programu Re:Generacja zabiegi ochronne w siedmiu rezerwatach i na 10 obszarach Natura 2000. Wykonane zabiegi ochronne zostały objęły siedem ekosystemów łąk i muraw, pięć torfowiskowych, dwa leśne, dwa ekosystemy wód słodkich, dwa miejskie i jeden nadmorski. Zorganizowano także wypas ponad 500 owiec na 21 ha hal przez ok. 150 dni w roku, zebrano ponad 200 kg odpadów i przeprowadzono 10 warsztatów edukacyjnych dla prawie 250 uczniów. Działania wspomagało blisko 170 uczestników wolontariatu.

Na podstawie nadesłanej informacji (źródło: PAP MediaRoom)

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu