monitoring dynamiki drzewostanów

Puszcza Białowieska – monitoring dynamiki drzewostanów

O tym, że gromadzonych jest coraz więcej „wolnych danych” o drzewostanach polskiej części Puszczy Białowieskiej, obszaru przyrodniczo cennego, objętego różnymi reżimami ochrony, m.in. siecią Naturą 2000, rezerwatami ścisłymi, Parkiem Narodowym czy obszarem Światowego Dziedzictwa UNESCO, poinformował zespół projektowy Life+ Forbiosensing, działający z ramienia Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Niewątpliwie aby móc ocenić realizację wyznaczonych zadań ochronnych dla obszarów leśnych, konieczny jest dostęp do obejmujących cały badany obszar, aktualnych, obiektywnych i wiarygodnych danych o stanie i dynamice różnych cech takich ekosystemów. Rodzi się zatem pytanie – czy zarówno instytucje podejmujące decyzje, jak i strona społeczna szeroko informująca o stanie tego cennego obszaru mają dostęp do takich danych i informacji dla polskiej części Puszczy Białowieskiej?

Od niedawna tak. Tego rodzaju dane, informacje i wiedza są już dostępne w Instytucie Badawczym Leśnictwa, gdzie zespół kilkunastu specjalistów realizuje projekt pt.: „LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”. Jest to przedsięwzięcie o niespotykanej do tej pory skali, współfinasowane ze środków Komisji Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa – odpowiada na tak sformułowane pytanie Damian Korzybski, kierownik administracyjny projektu.

Monitoring dynamiki drzewostanów z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

Głównym celem wspomnianego projektu jest opracowanie uniwersalnej metody monitoringu dużego, złożonego ekosystemu leśnego, która może być zastosowana w stosunkowo krótkim czasie, jest uzasadniona ekonomicznie i minimalizuje ingerencję człowieka w środowisko. Stworzenie takiej metody jest możliwe poprzez połączenie dwóch sposobów zbierania danych. Chodzi o tradycyjny pomiar drzew w terenie i zdalne zbieranie i analizę danych teledetekcyjnych pozyskanych z poziomu samolotu lub satelity. Takiego zadania podjęli się właśnie specjaliści z projektu Life+ Forbiosensing.

Jak wynika z działań podjętych przez naukowców, połączenie pomiarów naziemnych z danymi pozyskanymi zdalnie, w cyklicznych odstępach czasu, umożliwi poznanie obecnego stanu oraz monitorowanie procesów zachodzącej w Puszczy Białowieskiej, na całym jej obszarze znajdującym się na terytorium Polski. Opracowanie i zastosowanie tej metody na obszarze Puszczy Białowieskiej pozwoli również na jej praktyczne wdrożenie i przetestowanie. Może to skutkować jej zastosowaniem do monitoringu innych cennych terenów leśnych na obszarze Europy. Praktyczne prace w projekcie, rozpoczęte w 2015 r., mają potrwać jeszcze trzy lata. Jednak już teraz dane, informacje i wiedza pozyskane w projekcie są wykorzystywane w praktyce. Dotychczas wynikami zgromadzonymi w ramach projektu posłużono się przy realizacji ponad 50 przedsięwzięć.

Zakres danych gromadzonych w projekcie jest bardzo szeroki. Pozyskiwane są cykliczne dane teledetekcyjne zdjęcia hiperspektralne, wielospektralne i chmury punktów ze skaningu lotniczego. Ponadto gromadzone są dane naziemne, takie jak cechy taksacyjne drzewostanów z blisko 700 powierzchni monitoringowych, dane fitosocjologiczne, chmury punktów z naziemnego skaningu laserowego oraz dane ze zdjęć hemisferycznych. Oprócz tego zbierane są informacje o stanie pojawiającego się odnowienia lasu, dane o bieżącym przyroście 10 gatunków drzew, dane dendrochronologiczne, meteorologiczne oraz informacje o ilości drewna martwego i wiele innych.

Najczęściej dane o Puszczy Białowieskiej okazują się przydatne administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjom pozarządowym i naukowcom związanym z leśnictwem. Co ważne dane zbierane w projekcie udostępniane są całkowicie za darmo i bez zbędnych ograniczeń – podkreśla zespół Life+ Forbiosensing.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Life+ Forbiosensing

fot. Life+ Forbiosensing