Ptaki lęgowe w pigułce

Obszar Natura 2000 Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001 jest jednym z najbogatszych miejsc pod kątem występowania ptaków wodno-błotnych w Polsce środkowej. Z tego też względu Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej opublikowało książkę pt. „Ptaki lęgowe OSO Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001”. Opracowanie powstało w oparciu o dane zebrane w latach 2006-2008. Przedstawia ono wyniki badań nad liczebnością i rozmieszczeniem ptaków lęgowych ww. obszaru, wykonanych przy użyciu metody atlasowej. Uzyskane przez autorów wyniki zaprezentowano na tle danych archiwalnych, uwidoczniając dynamikę zmian populacji 179 gatunków awifauny obszaru.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu