Przeciwko gatunkom inwazyjnym

25 sierpnia br. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odbyło się drugie już spotkanie, mające na celu wypracowanie ostatecznego kształtu polskiego Kodeksu Dobrych Praktyk – „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia”. W dyskusji wzięli udział m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, świata nauki oraz stowarzyszeń.
Powstanie takiego podręcznika może wpłynąć na wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie gatunków obcych oraz zmniejszyć proces przenikania roślin inwazyjnych z ogrodów i terenów zieleni do środowiska przyrodniczego. Jednocześnie działanie to jest elementem wypełnienia rekomendacji nr 134 Stałego Komitetu Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych (Konwencji Berneńskiej), w której zaleca się opracowanie krajowych Kodeksów, biorąc pod uwagęEuropejski kodeks postępowania w zakresie ogrodnictwa i inwazyjnych roślin obcych.
 
Na podstawie: www.gdos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu